Naše projekty


2022

Posílení využívání digitálních nástrojů Netsuite pro správu Sociální kliniky

1. 9. 2022 – 31. 12. 2022

V rámci projektu Posílení využívání digitálních nástrojů Netsuite pro správu Sociální kliniky jsme zvýšili digitální kompetence zaměstnankyň Sociální kliniky ve využívání nástrojů Netsuite pro práci s klienty, dobrovolníky a podporovateli. Díky zefektivnění využívání Oracle nástroje Netsuite jsme zefektivnili a zkvalitnili procesy spojené s vnitřní evaluací, reportingem, prací s podporovateli a neposlední řadě i fundraisingem. Současně jsme rozšířili využívání Netsuite a skrze funkční rozšíření podpořili jeho využívání v rámci finančního řízení.

Více o programu Active Citizens Fund zde.

Projekt podpořila Nadace OSFv rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.


Strengthening the use of Netsuite digital tools for the management of the Social Clinic

1. 9. 2022 – 31. 12. 2022

As part of the Strengthening the Use of Netsuite Digital Tools for Social Clinic Management project, we increased the digital competencies of Social Clinic staff in using Netsuite tools to work with clients, volunteers and supporters. By streamlining the use of Netsuite's Oracle tool, we have improved the efficiency and quality of processes related to internal evaluation, reporting, working with supporters and last but not least fundraising. At the same time, we expanded the use of Netsuite and supported its use in financial management through functional extensions.

More about Active Citizens Fund here.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.