Kde působíme

Hlavní město Praha - terapeutiMagdalena Flaksová

Magdalena
Flaksová

Jitka Géringová

Jitka
Géringová

Miroslav Giljan

Miroslav
Giljan

Stanislav Háša

Stanislav
Háša

Markéta Hlaváčová

Markéta
Hlaváčová

Pavla Hodková

Pavla
Hodková

Lenka Holubcová

Lenka
Holubcová

Pavlína Honsová

Pavlína
Honsová

Martina Chmelová

Martina
Chmelová

Dana Illanová

Dana
Illanová

Alena Jáchimová

Alena
Jáchimová

Klára Jalovcová

Klára
Jalovcová

Zuzana Jandová

Zuzana
Jandová

Lucie Kašová

Lucie
Kašová

Hana Konečná

Hana
Konečná

Mgr. Radka Košňarová

Radka
Košňarová

Jitka Knebortová

Jitka
Knebortová

Michaela Lipková

Michaela
Lipková

Pavel Macák

Pavel
Macák

Jaromír Matějek

Jaromír
Matějek

Ondřej Matějka

Ondřej
Matějka

Tomáš Mertin

Tomáš
Mertin

Adéla Mikulová

Adéla
Mikulová

Martin Mrázek

Martin
Mrázek

Hana Netušilová

Hana
Netušilová

Michaela Nosková

Michaela
Nosková

Petr Novák

Petr
Novák

Jana Nováková

Jana
Nováková

Iva Ouhrabková

Iva
Ouhrabková

Petr Pašek

Petr
Pašek

Ilona Peňásová

Ilona
Peňásová

Ivana Pýchová

Ivana
Pýchová

Lenka Radková

Lenka
Radková

Marjánka Růžičková

Marjánka
Růžičková

Kateřina Sarkisova

Kateřina
Sarkisova

Jana Smolíková

Jana
Smolíková

Ela Stružková

Ela
Stružková

Eva Svobodová

Eva
Svobodová

Lucie Šídová

Lucie
Šídová

Daniela Šlapáková

Daniela
Šlapáková

Jan Táborský

Jan
Táborský

Lena Tomšů

Lena
Tomšů

Renáta Trčková

Renáta
Trčková

Daniela Velíšková

Daniela
Velíšková

Radka Víchová

Radka
Víchová

Petra Wűnschová

Petra
Wűnschová

Petr Žídek

Petr
Žídek

Magdalena FlaksováMagdalena ve své praxi zúročuje dlouholetou práci s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním. Zároveň vede terénní tým složený z psychiatrů, sociálních pracovníků, zdravotních sester a psychologů a angažuje se v zavádění multidisciplinární komunitní péče v rámci Center duševního zdraví. Vystudovala obor Sociální práce na FF UK a je ve čtvrtém ročníku psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze. Ráda podporuje druhé v objevování vlastní jedinečnosti a hledání nových možností.
Jitka GéringováJitka poskytuje individuální terapii a poradenství v rámci vlastní psychoterapeutické praxe. Spolupracuje s Poradnou pro mezilidské vztahy v Ústí nad Labem, pro jejíž klienty nabízí arteterapii s prvky biosyntézy. Má vystudovaný obor Výtvarná výchova na PF, Výtvarné umění na VŠUP a výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie. v současné době dokončuje základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. v terapeutické práci nabízí podporu dospělých i teenagerů v náročné životní nebo pracovní situaci, ráda používá kreativní a neverbální techniky. Vedle terapeutické práce také pořádá kurzy osobnostního rozvoje a učí na VŠ.
Miroslav GiljanMiroslav vystudoval obor Sociální politika a Sociální práce na FF UK v Praze. Dlouhodobě se věnuje práci s klienty, kteří se potýkají se závislostí na návykových látkách a duálními psychiatrickými komplikacemi. Od roku 2015 je vedoucím kontaktního centra pro drogově závislé. v Praze provozuje i svou soukromou praxi. Je frekventantem dlouhodobého psychoterapeutického výcviku INSTEP, v současnosti je v jeho závěrečné (supervizní) části. Ve své práci se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí, důležitého pro budování vztahu mezi klientem a terapeutem. Vychází primárně z teorie gestalt terapie. Terapeutické vzdělávání, které absolvoval je ale integrativního charakteru, a tedy čerpá inspiraci i z dalších terapeutických směrů. Hlavním pracovním nástrojem je pro něho dialog s klientem.
Stanislav HášaStanislav se věnuje individuální psychoterapii a poradenství, pracuje zejména s dospělými, kteří aktuálně ve svém životě řeší tíživou situaci nebo se necítí spokojeni či hledají kudy dál na své cestě. Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK a v posledních 15 letech pracuje jak s jednotlivci tak pro různé typy organizací. Přednáší na vysoké škole, lektoruje a pracuje poradensky v oblasti manažerského rozvoje, věnuje se seberozvojovým programům, koučingu a práci s HR profesionály. Jeho velkou vášní je facilitace skupinových procesů a konfliktů. Ve své práci využívá prvků psychoanalytické skupinové psychoterapie, biosyntézy a procesově orientované psychologie.
Markéta HlaváčováMarkéta vystudovala jednooborové studium psychologie na FF UK, ale hned po škole ji život zavál do „Human Resources“, tedy personalistiky, kde působí dodnes. Zájem o psychologii ji neopustil, proto je momentálně ve výcviku biosyntézy. Markéta je certifikovaný kouč a pracuje s klienty zejména ve složitých pracovních situacích, často stresových. Zaměřuje se na témata osobního růstu, uvědomění si vlastní hodnoty, práce s osobním potenciálem a samozřejmě práce se stresem.
Pavla HodkováPavla se věnuje psychoterapii a práci s chronicky nemocnými. Soukromou praxi má v Praze. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, má atestaci z klinické psychologie a zkoušku ze systematické psychoterapie. v psychosociálním sektoru začínala telefonickou krizovou intervencí, pracovala jako koordinátorka v občanském sdružení nemocných cystickou fibrózou, poté se věnovala předatestační přípravě ve FN Motol, mimo jiné na Dětské psychiatrické klinice.Pavla má za sebou hlubinně dynamicky orientovaný skupinový výcvik, aktuálně je ve výcviku v individuální sekci České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a ve výcviku v Rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci. Ve své práci vychází z výše zmíněných teorií a východisek.
Lenka HolubcováLenka je ženou, matkou, partnerkou, přítelkyní… a především člověkem, který v životě hledá rovnováhu, spokojenost a smysl. v individuální terapii a poradenství na tom pracuje i se svými klienty. Věří, že terapie je jedním ze způsobů, jak odstranit překážky na cestě k sobě samému. Lenka vystudovala sociologii a angličtinu na FF v Olomouci a profesně působila ve firemním prostředí na pozicích, v jejichž centru byli vždy lidé jako zaměstnanci. Absolvovala sebezkušenostní skupiny v biosyntéze, biodynamice, transakční analýze nebo gestalt přístupu a výcvik v krizové intervenci nebo provázení umírajících a jejich rodin. Aktuálně je v supervizní části psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Je lektorkou jógy a má blízko ke všem druhům tance.
Pavlína HonsováPavlína se věnuje zejména psychologickému poradenství, psychoterapii a kariérovému koučování. Vystudovala pětileté jednooborové studium psychologie na FF UK a studuje doktorské studium na katedře psychologie Vysoké školy ekonomické, kde zároveň vyučuje. Dále vystudovala pedagogickou fakultu a fakultu sociálních věd UK. v současnosti je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v systemickém (GI), na řešení zaměřeném přístupu, absolvovala kurz kariérového koučování na Simon Fraser University ve Vancouveru a další. Odborné zkušenosti získala v rámci dlouhodobých stáží a praxe například v PN Bohnice, NÚDZ a Prev-centrum, z. ú. Působila také v oblasti HR a několik let se věnuje lektorování.
Martina ChmelováMartina pracuje v neziskové organizaci Alfa H.S. jako kouč a poradce. Ve své práci využívá prvky Gestalt terapie a biosyntézy. Svoji původní profesi biologa si doplnila na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích na kvalifikaci sociálního pracovníka. Další vzdělání získala formou kurzů, workshopů a výcviků. v současné době je v posledním roce základního psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Ve své práci se primárně zaměřuje na podporu osob, které pečují o druhé. Pomáhá aktivovat sílu a energii k řešení problémů rodičů pečujících o děti se zdravotním postižením nebo poruchami učení a chování, doprovází své klienty náročnými životními nebo pracovními situacemi a na cestě osobní nebo profesní změny. Převážně pracuje s rodinami s dětmi se zdravotním postižením, učiteli a sociálními pracovníky.
Dana IllanováDana se věnuje především psychoterapii a psychologickému poradenství. Má soukromou praxi od roku 2009. Vystudovala psychologii FF UK. Poté pracovala v PL Bohnice a Krizovém centru Bohnice, později v psychosomatické a psychoterapeutické klinice ESET. Absolvovala výcvik v gestalt, PBSP terapii (Pesso Boyden System Psychomotor), má ukončený základní i supervizí výcvik v biosyntéze. Absolvovala řadu kurzů: krizová intervence, psychospirituální krize apod. Dlouhodobě spolupracuje se sdružením Diabasis, které se zaměřuje na podporu lidí, procházející psychospirituální krizí. Do práce s klienty zahrnuje psychterapeutické postupy práce s tělem.
Alena JáchimováAlena je lektorka, certifikovaná koučka a terapeutka. Pracuje jako konzultantka ve firemním sektoru, lektoruje komunikační dovednosti ve firmách a dělá kurzy osobnostního rozvoje. Pohybuje se rovněž na poli zážitkové pedagogiky. Původně vystudovala PF v Českých Budějovicích (obor čeština, dějepis). Její zájem o psychologii ji dovedl k psychoterapeutickému výcvik SUR, je absolventkou výcviku „Koučink – věda a umění“, prošla mnoha dalšími rozvojovými programy. v terapeutické práci ji zajímá změna, která vychází z potřeb klienta a také ta, která nás občas zastihne nepřipravené. Věří, že terapeutický proces může přinést oběma stranám inspiraci, hlubší porozumění sama sobě a rozšíření pohledu na věci a události kolem nás.
Klára JalovcováKlára se věnuje individuální a párové terapii v soukromé praxi. Dlouhá léta pracuje poradensky s rodiči a jejich dětmi. Vystudovanou má rehabilitační a psychosociální péči, absolvovala dlouhodobý výcvik v rogersovské terapii. v současnosti si dodělává výcvik v párové a rodinné terapii. Terapeutický přístup si doplnila o výcvik v mediaci. Praxe ve státní správě jí umožňuje využívat i zkušeností a znalostí z oblasti sociálně právní ochrany dětí. Kromě soukromé praxe pracuje v neziskové organizaci pomáhající dětem a jejich rodinám, které zažívají domácí násilí.
Zuzana JandováZuzana se aktuálně věnuje diagnostické, poradenské a terapeutické práci s dětmi a jejich rodinami. Vystudovala jednooborovou psychologii a bakalářský obor fyzioterapie na Karlově univerzitě v Praze. Během studia pracovala jako pohybová terapeutka s klienty s duševním onemocněním a jako konzultantka telefonické krizové intervence pro děti a mladistvé. Po studiu v rámci předatestační přípravy v klinické psychologii pracovala několik let v Psychiatrické nemocnici Dobřany s dospělými klienty. Zuzana absolvovala základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze a nyní dokončuje jeho supervizní část. Terapeutický proces vnímá jako dobrodružnou cestu za objevováním zdrojů vitality, kreativity a vnitřní síly. Baví ji nahlížet na témata z různých úhlů pohledu a ráda doprovází klienty při hledání jejich autentického způsobu života.
Lucie KašováLucie se věnuje individuální, párové a rodinné terapii. Nabízí podporu při náročných životních situacích (krizová intervence), seberozvoji v osobním nebo partnerském životě. Má zkušenosti s prací s dospělými i s dospívajícími. Vystudovala ETF UK. Absolvovala výcvik krizové intervence, somatickou psychoterapii Biosyntéza, výcvik PBSP a výcvik v psychoanalyticky orientované párové a rodinné terapii. Je supervizorkou v sociálních službách. Je členkou Českého institutu biosyntézy, členkou Asociace PBSP a členkou České asociace pro psychoterapii. Je držitelkou evropského certifikátu pro psychoterapii ECP (European Certificate of Psychotherapy).
Hana KonečnáHanka se ve své praxi věnuje zejména krizové intervenci, psychologickému poradenství a psychoterapii. Vystudovala sociální pedagogiku na MU v Brně a nyní dokončuje studium jednooborové psychologie na FF UK v Praze. Také absolvovala různé výcviky a  kurzy, např. výcvik v krizové intervenci, motivační rozhovory a v současné době je ve čtvrtém ročníku výcviku v gestalt terapii (IVGT). v praxi působila v organizacích podporujících lidi s duševním onemocněním a pracuje na krizové lince nejen pro dospělé osoby. Hanka má ráda tvořivou práci s klientem a používá metody gestalt terapie, přičemž důvěřuje v přirozené regenerační zdroje, které jsou v každém člověku. Krom terapie působí i jako lektorka a intervizorka.
Radka KošňarováVe své praxi se dlouhodobě zaměřuje na práci s rodinami, individuální psychoterapii dětí, adolescentů a dospělých. Věnuje se především tématům partnerství a rodičovství, osobnostního růstu a provázení náročnými životními obdobími nebo konflikty ve vztazích. Na podobná témata lektoruje pro různé organizace a firmy. Spolupracuje se sdružením terapeutů IPDAR v rámci vzdělávání odborné veřejnosti. Vystudovala sociální práci na PF TU v Liberci a studiu psychoterapie se věnovala na PVŠPS v Praze. Absolvovala výcvik v krizové intervenci, mediaci a další dlouhodobé i kratší kurzy v daseinsanalytickém a gestalt přístupu v práci s klienty, psychoterapii dětí a mladistvých z pohledu psychoanalýzy, nebo systemický přístup v práci s rodinou, rodinnou diagnostiku. Aktuálně je ve třetím roce základního výcviku v biosyntéze.
Jitka KnebortováJitka se ve své soukromé praxi v Pečkách věnuje individuální terapii metodou biosyntéza, fyzioterapii a poradenství a dále je zaměstnána na rehabilitaci v Českobrodské nemocnici. Jitka je vystudovaná fyzioterapeutka s mnoha odbornými kurzy, absolvovala základní i supervizní výcvik v biosyntéze. Dlouhodobě se věnuje problematice seniorů a demence. Má zkušenosti s poskytováním podpory rodinám, které pečují o mentálně postižené děti, seniory, těžce postižené osoby a umírající. Odborně se zajímá o téma chronické bolesti a nacházení cest k úlevě péčí o tělo i o duši. Při své práci napomáhá klientům k tomu, aby se do jejich života začal navracet klid a stále častěji do něj proudila radost.
Michaela LipkováMichaela se věnuje individuální terapii a poradenství. Pracuje na Psychosomatické klinice a má svou individuální praxi. Zaměřuje se především na dospělé klienty, kterým nabízí podporu při zvládání obtížných životních situacích. Zabývá se také psychosomatickými, úzkostně depresivními, či posttraumatickými stavy. Vystudovala Filozofickou fakultu UK, obor pedagogika. Pracuje metodami biosyntézy a gestalt terapie, při kterých využívá práci s tělem, dechem, hlasem a vnitřními obrazy.
Pavel MacákJsem muzikant – klavírista a učitel. Spolupracoval jsem s filmaři, herci, tanečníky a performery nonverbálního divadla jako korepetitor a skladatel. Mnoho let se věnuji některým pohybovým a spirituálním tradicím eurasijské oblasti, systematicky pak kung-fu, čchi kungu a vipassaně. Zároveň mě vždy fascinovala alchymická a astrologická tradice a někteří filosofové naší kultury. Důležitou součástí mého života jsou rozšířené stavy vědomí. v biosyntéze vidím funkční a smysluplné propojení těchto světů s vědeckým narativem posledních desetiletí, zejména neurověd. Žiji s rodinou na venkově.
Jaromír MatějekK psychoterapii se dostal oklikou poté, co pracoval jako dětský lékař v nemocnici a vedle toho se věnoval lékařské a teologické etice v postgraduálním studiu. Zdálo se mu, že mezi pediatrií a filozofií cosi chybí, a proto se obrátil k psychoterapii. Prošel dlouhodobým psychoterapeutickým výcvikem v rogersovské (PCA – person-centered approach) terapii. Jeho terapeutický přístup doplňují zkušenosti ze zdravotnictví, z vysokoškolského prostředí a ze života v církevním prostředí. Spolu s Klárou Jalovcovou se věnuje také párové terapii.
Ondřej MatějkaOndřej poskytuje psychologické poradenství a individuální terapii. Nabízí provázení a podporu při hledání orientace, porozumění a vlastních zdrojů v náročných situacích v osobním, partnerském i profesionálním životě. Ve své práci využívá prvků biosyntézy, PBSP a psychoanalyticky orientované psychoterapie. Vystudoval historii a sociologii v Praze, Paříži a Ženevě a absolvoval základní výcvik v biosyntéze, v krizové intervenci, v práci se změněnými stavy vědomí aj.
Tomáš MertinTomáš vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK, pracuje jako psycholog, psychoterapeut a kouč. Ve své praxi se potkává s lidmi mnoha osudů a příběhů, pro které vytváří prostor, ve kterém lze hovořit otevřeně o těžkostech a situacích, které život přináší. Vychází z psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii, spolupracuje dlouhodobě s Poradnou pro integraci, psychoterapii a konzultace poskytuje i cizincům žijícím v ČR. Kromě terapeutické práce pracuje jako lektor a kouč pro firemní klienty.
Adéla MikulováAdéla Mikulová vystudovala fyzioterapii, speciální pedagogiku a je ve čtvrtém ročníku psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze. Pracuje s klienty s pohybovými handicapy, s dětmi i seniory. Při terapii využívá techniky z fyzioterapeutických metodik, jogy a prvků somatické psychoterapie. Každý člověk reaguje na terapii jinak, a právě možnost být v kontaktu s klienty a společně s nimi nalézat cestu, aby bylo lépe, ji nejvíce naplňuje.
Martin MrázekMartin je původní profesí ekonom, manažer a konzultant ve firemní sféře a této práci se i nadále věnuje. Dlouholetý zájem o meditaci a osobní rozvoj ho přivedl k zájmu o psychoterapii, především o biosyntézu. Proto úspěšně absolvoval základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze a nyní ukončuje výcvik navazující. Ze své konzultantské a manažerské práce má Martin dlouholetou praxi v práci s lidmi v nejrůznějších, často stresových, situacích. Ve své práci s klienty se zaměřuje na témata osobního a duchovního růstu, chápání své hodnoty a potenciálu, práce se stresem a harmonického vztahu k sobě a okolí.
Hana NetušilováHanka nejprve vystudovala VŠCHT v Praze a nastoupila dráhu vědkyně. Touha pracovat s lidmi a pro lidi ji brzy přivedla ke změně profesního pole: přes 10 let působí v sociálních službách pro duševně nemocné či seniory v oblasti vzdělávání a péče o pracovníky a paralelně studuje psychoterapii. Prošla Pražskou psychoterapeutickou fakultou, ročním sebezkušenostním výcvikem v práci s rozšířenými stavy vědomí, čtyřletým výcvikem v satiterapii, ročním psychoterapeutickým minimem pro nepsychology a nespočtem kratších programů teoretických, sebezkušenostních i praktických. Od roku 2010 nabízí individuální terapii a provázení osobnostním růstem. Výzkumnická mysl jí zůstala: fascinuje ji hloubka příběhu každého člověka, síla vnitřních léčivých zdrojů a cítí se poctěna důvěrou, že jim může být svědkem a prostředníkem.
Michaela NoskováMichaela se ve své praxi věnuje individuální terapii, poradenství a spolupráci s lidmi, kteří mají zkušenosti s duševním onemocněním. Zaměřuje se především na dospělé klienty, kterým nabízí podporu při zvládání obtížných životních situací. Pracuje v psychiatrické nemocnici v Bohnicích jako terapeutka a sociální pracovnice a v o.p.s. Kokoza, kde spolupracuje s lidmi s duševním onemocněním. Baví ji lektorovat, poskytovat intervize a sebevzdělávat se. Vystudovala Sociální práci na VOŠ a Sociální pedagogiku na HTF UK. v současné době je ve čtvrtém ročníku Integrovaného výcviku v Gestalt terapii (IVGT) a pracuje pod pravidelnou supervizí.
Petr NovákPetr pracuje jako rodinný a párový terapeut a kouč. Je absolventem výcviku Rodinné terapie psychosomatických poruch, jeho prezenční části, v Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny. Absolvoval také akreditovaný výcvik koučování u QED Group. Má mnohaleté zkušenosti s prací v mezinárodních společnostech. v rodinné terapii se zaměřuje na podpoření vztahů, vzájemného vnímání a komunikace v rodině. v koučování se snaží být průvodcem, který klientům pomáhá zorientovat se v jejich současné životní nebo profesní situaci. Podporuje klienty, aby využívali vše, co se v životě naučili, byli aktivní, čerpali ze svých zkušeností a svého talentu. To posíluje jejich důvěru ve vlastní schopnosti, samostatnost.
Jana NovákováJana se věnuje psychologickému poradenství, krizové intervenci a psychoterapii. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze a PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor). Pracovní zkušenosti má z pedagogicko-psychologické poradny pro děti, kde se věnovala zejména diagnostice a poradenství v oblasti školství (individuální práce s dětmi, rodiči, učiteli, vedení seberozvojových dětských skupin). Pracovala také v krizovém centru v Praze (SOS centrum) pro dospělé klienty jako krizová pracovnice, psycholožka a terapeutka. Nyní pracuje ve své soukromé praxi s dospělými, dětmi a jejich rodiči. Při práci s dětmi využívá kromě prvků biosyntézy a PBSP také terapii hrou. Soukromou psychologickou praxi má Jana v Praze a Berouně.
Iva OuhrabkováIva je výtvarnice a arteterapeutka. Vychází z biosyntézy a uměleckých-kreativních terapií.. v poslední době propojuje arteterapii s biosyntézou .Tímto spojením vznikly AHACARDS, tzn. kreativní , laskavý způsob nenásilného propojení klienta se sebou pomocí obrazů. Myslí si, že malování propojené prací s tělem (pohybem, dechem, jeho prozkoumáváním) je úžasná záležitost. Umožňuje objevovat naši kreativitu, jak v těle, tak v emocích. Pomocí barevného rozmachu pak aktivovat spící energie v nás a zjistit, kde sídlí naše zdroje. v terapii vychází z potřeb klienta. v bezpečném prostředí se společně vydáváme na cestu hledání vnitřní síly, která je potřeba k realizaci změn v jeho životě. Tento Aha moment vždycky stojí za to! Nabízím individuální terapii a poradenství, pracuji s dětmi, mladistvými i dospělými klienty.
Petr PašekPetr je profesí psycholog a terapeut dlouhodobě působící v neziskovém sektoru. Náturou je spíše poutník a běžec na střední a dlouhé tratě než-li sprinter. v kontaktu je spíše pečující, kladoucí otázky než konfrontující a poskytující jednoduché odpovědi. Při své práci rád oživuje a zkoumá přítomný prožitek a jeho tělesný otisk. Nalézá hluboký smysl v provázení lidí při hledání sebe, vlastních zdrojů, hodnot a rovnováhy a současně v podpoře odvahy dle toho žít pospolu s ostatními. Vystudoval psychologii na FF UK v Praze (2003-2011) a absolvoval kurz telefonní krizové intervence, výcvik v gestalt terapii (IVGT) a v současné době je v základním výcviku biosyntézy.
Ilona PeňásováIlona pracuje s lidmi v krizích a obtížných životních situacích, s lidmi se zkušeností traumatu i s posttraumatickými potížemi, dále s těmi, kteří mají problémy v mezilidských vztazích i ve vztahu sama k sobě, spolu s klienty pracuje také na jejich osobnostním rozvoji, podporuje jejich sebepoznání a sebeúctu. Má důvěru v léčivou sílu psychoterapie a práce na sobě. Má – především ze své práce v hospici – zkušenost i s podporou a doprovázením lidí s nevyléčitelnou nemocí a lidí na konci života, ale i s jejich blízkými a pečujícími. Snaží se jim pomoci zpracovávat a přijímat ztrátu, ale i hledat své nové místo a nový směr v životě. Zabývá se též tématy duchovního přesahu a psychospirituální krize. Vycházím především z principů a metodiky PBSP a biosyntézy, ale i z dalších dynamických i na tělo orientovaných psychoterapeutických směrů. Vystudovala psychologii a češtinu na FFUK (1992), má dlouhodobý výcvik SUR, PBSP a  výcvik v biosyntéze.
Ivana PýchováIvana ráda objevuje nové obzory, a rozšiřuje tak repertoár zažitých představ o tom, co je a není možné. Terapeutickou práci vnímá jako bezpečný prostor pro takové zkoumání. Vystudovala filosofickou fakultu v Olomouci, poté pracovala v několika neziskových organizacích jako sociální pracovnice. Životní příběhy klientů i příběhy mnoha dalších lidí z jejího okolí, včetně jejího vlastního, ji opakovaně přesvědčují o bohatství našich možností léčení, osobního rozvoje a růstu. Ivana je v poslední části psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Absolvovala řadu kurzů a sebezkušenostních programů zaměřených na práci s krizí a traumatem a s tématikou psychospirituálního rozvoje. Současně působí i jako členka interního týmu Sociální kliniky, kde se věnuje přípravě projektů a grantů. K pocitu životní spokojenosti potřebuje cítit smysluplnost svého počínání, kreativitu a radost.
Lenka RadkováVěnuji se poradenství v oblasti nekonvenční medicíny.
Vzdělání: LF UP v Olomouci obor všeobecné lékařství, následně ORL FNKV. Paralelně studium nekonvenční medicíny - TCM (Universita TCM Chengdu - akupunktura, fytoterapie, tuina), homeopatie CEDH, IPVZ kurs akupunktury a manuální myoskeletární medicíny. Aktuálně v supervizní části psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze. Ve své praxi propojuji konvenční postupy s nekonvenčními s cílem podpořit autoregulační mechanismy a kompetence klienta, respektovat individualitu a zachovat bezpečný rámec. Preferuji jemný dotek před skalpelem, bylinný čaj před antibiotikem a lidsky přístup před dokonalou technologií, ovšem s vědomím, že může přijít i chvíle, kdy je v zajmu klienta skalpel, antibiotikum a technologii neodmítnout. v rámci Sociální kliniky vycházím z Biosyntézy, kteroužto vnímám jako jeden ze spojovacích článku mezi světem exaktních věd a krajinou lidské duše.
Marjánka RůžičkováMarjánka provází a podporuje klienty v orientaci v jejich životním příběhu a v naléhavých životních situacích. v individuální terapii a poradenství využívá prvky somatické psychoterapie metody biosyntéza. Pracuje se slovy, s dechem, hlasem a tělem. Zabývá se možnostmi osobnostního rozvoje a nalézání vnitřních zdrojů člověka na podporu pro příznivé životní změny. Marjánka vystudovala na FF UK v Praze historii tištěné knihy. Prošla sebezkušenostními skupinami v PBSP terapii a workshopy v procesově orientované psychoterapii. Věnuje se tématům výchovy a vzdělávání dětí. Dlouhodobě působila v personální agentuře. Marjánka je absolventkou základního výcviku v metodě biosyntéza a frekventantkou supervizní části tohoto výcviku. Těší jí tanec a zpěv, dva tvořivé prameny radosti v každodenním životě.
Kateřina SarkisovaKateřina se věnuje individuálnímu terapeutickému provázení a poradenství. Pracuje v rámci soukromé praxe od roku 2008. Vystudovala obor sociální pedagogika a teologie na VOŠ Jabok. Několik let pracovala s lidmi s duševním onemocněním v rámci arteterapeutické skupiny a psychosociální rehabilitace. Absolvovala studium na Pražské psychoterapeutické fakultě, prošla daseinsanalytickým psychoterapeutickým výcvikem, dále výcvikem v krizové intervenci. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Obrací se na ni lidé, kteří hledají cestu většího porozumění sobě, druhým, světu a vzájemným souvislostem. Hlavními nástroji na cestě provázení jsou nejen slovo, ale i práce s neverbálními technikami, práce s tělem, dechem, pohybem. Pomáhá lidem nacházet psychosomatický kontext jejich problémů a zejména zdroje sebeúzdravy. Prošla víceletým výcvikem práce s rozšířenými stavy vědomí a pracuje s tématy obtíží či nejasností na cestě osobnostního a psychospirituálního vývoje. Vedle privátní praxe pořádá seberozvojové semináře, je lektorkou biosyntetických workshopů. Deset let působila jako výcviková lektorka v kurzu pro duly.
Jana Smolíková"Jana se donedávna věnovala především práci v neziskovkách, nyní se více orientuje na terapii s dospělými a dospívajícími. Má psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze a krátkodobý výcvik v traumaterapii. Při práci ráda využívá mj. imaginaci a práci s Pískovištěm (Sandplay). Baví jí odhalovat s klienty jejich příběh, hledat příčiny a následky, propojovat všechny souvislosti. Věří v sílu přijetí, laskavosti, normalizace a hranic.
Ela StružkováAbsolvovala v ČIB nejprve výcvik v somatickém koučování, poté základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Momentálně je v supervizním biosyntetickém výcviku. Vedle individuální psychoterapie se věnuje práci s tělem - zejména biodynamickým masážím a Schmittovým integrativním masážím s prvky aromaterapie. Původně absolventka FF UK (obor český jazyk a literatura – občanská nauka) prošla řadou různých zaměstnání, resp. povolání, od výuky na střední a vysoké škole, přes práci pro zahraniční a české společnosti, po vedení vlastní jazykové školy. Setkání s prací s tělem, s biodynamikou a s biosyntézou se stalo zásadním bodem obratu v jejím životě. Považuje je za dar, o který by se ráda podělila s ostatními.
Eva SvobodováEva vystudovala lékařskou fakultu UK v Praze a atestovala z lékařské mikrobiologie. Posledních deset let se začala profilovat jiným směrem, protože chtěla být více v pro ni smysluplném kontaktu s člověkem. Absolvovala základní výcvik v  biosyntéze a nyní asistuje v různých seberozvojových programech a v terapeutickém výcviku. Poskytuje služby formou individuální psychoterapie a poradenství.
Lucie ŠídováLucie se věnuje individuální terapii a somatickému koučování. Vystudovala sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Hradec Králové. Má ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii a výcvik somatického koučování. Nyní je frekventantkou v psychoterapeutickém výcviku v biosyntéze. Má také kompletní výcvik v krizové intervenci a v kariérovém poradenství. Dlouhodobě se angažuje v oblasti domácího a sexuálního násilí (je spoluautorkou knihy Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá?) a v práci s traumatem. Věnuje se též lektorské práci v oblasti sexuality a vztahů lidí s postižením, seniorů a seniorek.
Daniela ŠlapákováDaniela vystudovala Sociální práci a absolvovala hlubinně dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR. Zajímá ji každý člověk, který sedí naproti ní, jeho příběh a to, s čím přichází. Váží si této odvahy a naděje a snaží se vytvořit atmosféru důvěry a přijetí, kde klient nachází pevnou půdu pod nohama a aktivuje své vlastní síly a zdroje. Věnuje se individuální psychoterapii a poradenství. Může pomoci se vztahovými problémy, problémy v zaměstnání, hodnotové orientaci, v krizi, v rodičovských otázkách- empatické komunikaci mezi rodiči a dětmi, doprovázení nemocných či truchlících, problematice domácího násilí a dalších. Pracovala v azylovém domě pro matky s dětmi, s pacienty s epilepsií a mentálně postiženými dospělými i dětmi, má svou praxi v Praze.
Jan TáborskýJan se zaměřuje na integrativní terapii a psychoterapeutické poradenství. Zejména nabízí posílení a podporu v náročných životních situacích, podporu rozvoje Vaší osobnosti a rodinné a vztahové konzultace. Absolvoval studijní obory Andragogika, Sociologie a Professional Communication & Public Relations. v pracovní oblasti má dlouholeté zkušenosti s vedením profesního i školního vzdělávání, koučováním, vedením týmů i start up projektu. To vše jak v českém tak mezinárodním prostředí. Dlouhodobě se věnuje meditacím. v současné době dokončuje psychoterapeutický výcvik Instep v integrativní Gestalt terapii. Mimo terapeutického výcviku absolvoval i další terapeutické semináře. Např. Cesta Hrdiny v IGVT, nebo Gestalt a Zen s polským terapeutem Wojtkem Eichelbergerem. Kromě terapeutické a koučovací praxe pracuje jako ředitel základní školy. „Pojďme si povídat. Zajímá mne, co máte na srdci…“
Lena TomšůLena působí jako supervizorka, lektorka a konzultantka především v oblasti sociálních služeb. Zaměřuje se na témata řešení konfliktů, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj kvality služeb, podpora a rozvoj týmové spolupráce a odborných kompetencí. Zájem o podporu pracovníků v profesním i osobním zakotvení ji dovedl i k zájmu o psychoterapii a její možnosti. v terapii i v supervizích vychází zejména z Gestalt terapie, je jí blízké pojetí práva člověka na svobodné rozhodnutí o způsobu jakým se vztahuje k sobě samému i k druhým. Vystudovala obor Supervize a řízení na UK v Praze, absolvovala řadu vzdělávacích seminářů zaměřených na práci s tělem, na zvládání a řešení konfliktů a komunikační dovednosti. Je čtvrtým rokem v psychoterapeutickém výcviku Instep v integrativní Gestalt terapii. Profesní i životní motto: „Nechat odejít, co odchází, vnímat co je přítomno a rozhlížet se po tom, co přijít může…“
Renáta TrčkováRenáta je koučka, lektorka a terapeutka. Pracuje jako konzultantka ve firemním sektoru, lektoruje měkké dovednosti ve firmách a dělá kurzy osobnostního rozvoje. Pohybuje se rovněž na poli zážitkové pedagogiky. Původně je magistrou farmacie, má výcvik SUR, koučovací výcvik a prošla si mnoha dalšími rozvojovými programy. Ráda propojuje různé přístupy. v terapeutické práci ji zajímá změna, která vychází z potřeb klienta. Věří, že terapeutický proces může přinést oběma stranám inspiraci a potřebné nové úhly pohledy. Při práci s klienty i v jejím osobním životě je pro ni důležité stále hledat možnosti, které vedou k nalezení vnitřní moudrosti, pocitu radosti, štěstí a spokojenosti.
Daniela VelíškováDaniela vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a za terapeutický směr si zvolila dynamicky orientovanou psychoterapii kladoucí důraz na individuální pravidelnou práci s klientem (Brněnský institut psychoterapie). Hlouběji se zajímá o psychosomatické problémy klientů, zvládání obtížných rodinných situací a také překonávání obtíží a krize v oblasti kariéry. Zde může těžit ze své bohaté praxe v oblasti lidských zdrojů a z práce s firemní klientelou a manažery. v takových případech je jí blízký koučovací přístup. Po dobu tří let se také angažovala ve výuce Komunikačních dovedností pro lékařský personál na LF MU v Brně.
Radka VíchováRadka pracuje sedmým rokem jako školní psycholožka, kde se věnuje převážně psychologickému poradenství, krizové intervenci s dětmi a dospívajícími, ale i s dospělými (pedagogy, rodiči). Nejčastěji se setkává s výchovnými a vzdělávacími problémy, psychosomatickými obtížemi, rodinnými a vztahovými problémy. Ráda pracuje i pomocí projektivních, neverbálních, kresebných a dalších kreativních metod. Radka vystudovala psychologii na FF UK. Je absolventkou výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii SUR, dále pak kurzu neuro-vývojové stimulace "Pohybem se učíme" a řady dalších kurzů. v současné době je ve výcviku biosyntézy. Její velkou radostí je kromě tří dětí i práce pro neziskovou organizaci Lékořice.
Petra WűnschováPetra již 12 let pracuje v psychosociálním centru ACORUS jako arteterapeut, dětský terapeut a pedagogický pracovník. Věnuje se zde dětem, které zažily domácí násilí a  vyrovnávají se s rozchodem rodičů i obtížnou rodinnou historií. Zajímá ji práce s traumatem, celým rodinným systémem a sociální přesah terapie. Petra vystudovala arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Profesně se nadále vzdělává, např. v těchto výcvicích - Sandtraytherapy (Madeileine de Little, specialistka na práci s dětskými obětmi trestných činů), výcvik v biosyntéze (3. rok základního výcviku) aj.
Petr ŽídekPetr se věnuje individuálnímu koučování, psychoterapii a seberozvojovým programům. Jeho specializací je kariérní poradenství dospělým a to jak v obdobích naléhavé potřeby změny, tak v problematických situacích propuštění ze zaměstnání nebo dlouhodobého neúspěšného hledání práce. Přes 15 let řídí společnosti, které se věnují personálnímu poradenství a rozvoji talentů. Petr absolvoval výcvik v psychologickém koučování a v současné době ukončuje základní výcvik biosyntézy.


Hlavní město Praha - mapující terapeutiPetra Králová

Petra
Králová

Miroslav Novotný

Miroslav
Novotný

Valerie Štáfková

Valerie
Štáfková

Petra KrálováPetra pracuje jako krizová pracovnice v SOS centru a jako terapeutka v Acorusu, od roku 2009 má svoji terapeutickou praxi. Vystudovala sociální práce na FF UK v Praze, absolvovala výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii (Integra) pod vedením S. Morávka a výcvik v PBSP, kurz TKI, Krizové intervence, Tělo a krize, Práce s tělem v psychoterapii. Petra pracovala v krizovém centru RIAPS, v Denním psychoterapeutickém sanatoriu jako terapeutka a sociální pracovnice.
Miroslav NovotnýMiroslav se věnuje individuální a skupinové terapii a poradenství. Vystudoval 1. LF UK (1994-2000) a svou profesní dráhu věnuje komplexní adiktologické péči o klienty s problematikou různých typů závislostí. v psychoterapii má za sebou dlouhodobý výcvik dynamicky orientované skupinové terapie, sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii, semináře a workshopy zaměřené na arteterapii a práci s tělem. Aktuálně je ve výcviku procesově orientované psychologie v rámci IPOP. Kromě terapeutické práce vyučuje studenty na VŠ, vede seberozvojové semináře a je certifikátorem odborné péče při NVF.
Valerie ŠtáfkováValerie se věnuje psychiatrii a psychoterapii. Vystudovala 1. lékařskou fakultu v Praze /1995/, atestovala v oboru psychiatrie /1998/, dále absolvovala psychoterapeutické výcviky SUR, gestalt a PBSP a řadu krátkodobých kurzů a seminářů (např. krizová intervence, práce s traumatem, psychospirituální krize…). Odbornou praxi získávala v psychiatrické léčebně Praha Bohnice, v krizovém centru RIAPS, v Dejvickém psychoterapeutickém centru. v současné době se věnuje zejména psychoterapii v soukromé praxi, spolupracuje také se sdružením Diabasis (podpora lidí, kteří procházejí psychospirituální krizí).