Na začátek stránky

Terapie - Praha

Jsme lidé, kteří vědí, že jednou z důležitých součástí života je dobrá energetická rovnováha, vyrovnávání toho, co dáváme a co dostáváme. Víme, že pocit osobní spokojenosti a naplnění v životě závisí na smysluplnosti a užitečnosti lidského konání. Došli jsme k přesvědčení, že když pracujeme s klienty za peníze, můžeme si dovolit pracovat také zadarmo s těmi, kteří si nemohou dovolit platit za terapii plnou cenu. I oni mají mít příležitost uzdravovat ve svém životě to, co potřebují. Doufáme, že tímhle způsobem se rovnováha bude šířit i dál. A že lidé, kterým teď pomůžeme my, budou mít v budoucnu kapacitu pomáhat jiným.

Zuzana Čepelíková

Zuzana Čepelíková

Zuzana ve své psychologické praxi zúročuje mnohaletou zkušenost s dětmi z dětského domova, s rodinami, které procházely náročnou nebo neobvyklou situací a zkušenost s psychicky nemocnými, či traumatizovanými jedinci. V praxi používá dle potřeby metodu PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor), biosyntézu, Somatic experience, arteterapii, rodinnou terapii či postupy pro práci s krizí a traumatem. Má ráda pohled na lidi jako na jedinečné bytosti, které směřují k naplnění svých možností a rozvoje šťastného života i v nedokonalých podmínkách.Dáša Doubková

Dagmar Doubková

Dáša je psycholožka, psychoterapeutka a kouč. Vystudovala jednooborovou psychologii na UK Praha a molekulární biologii také na UK Praha. Absolvovala dlouhodobý výcvik v Gestalt terapii, koučování, arteterapii a další krátkodobější výcviky a workshopy, které ve své práci využívá.Pracovala v AV ČR, na krizové lince bezpečí a ve firemním vzdělávání. Kromě své terapeutické praxe pracuje také jako konsultant, lektor a kouč pro firemní klientelu. Energii ráda čerpá pohybem v přírodě a ve své rodině.Magdalena Flaksová

Magdalena Flaksová

Magdalena ve své praxi zúročuje dlouholetou práci s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním. Zároveň vede terénní tým složený z psychiatrů, sociálních pracovníků, zdravotních sester a psychologů a angažuje se v zavádění multidisciplinární komunitní péče v rámci Center duševního zdraví. Vystudovala obor Sociální práce na FF UK a je ve čtvrtém ročníku psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze. Ráda podporuje druhé v objevování vlastní jedinečnosti a hledání nových možností.Miroslav Giljan

Miroslav Giljan

Miroslav vystudoval obor Sociální politika a Sociální práce na FF UK v Praze. Dlouhodobě se věnuje práci s klienty, kteří se potýkají se závislostí na návykových látkách a duálními psychiatrickými komplikacemi. Od roku 2015 je vedoucím kontaktního centra pro drogově závislé. V Praze provozuje i svou soukromou praxi. V průběhu své profesní kariery absolvoval stáže a praxe v různých službách zaměřených na práci s cílovou skupinou (terapeutická komunita, různé druhy ambulantních služeb). Pravidelně se vzdělává jak v oblasti přímé práce s klienty (Kurz krizové intervence, různé kurzy a semináře zaměřené na vedení poradenského rozhovoru a práci s klientem…), tak i v oblasti řízení a vedení lidí. Je frekventantem dlouhodobého psychoterapeutického výcviku INSTEP, v současnosti je v jeho závěrečné (supervizní) části. Ve své práci se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí, důležitého pro budování vztahu mezi klientem a terapeutem. Vychází primárně z teorie gestalt terapie. Terapeutické vzdělávání, které absolvoval je ale integrativního charakteru, a tedy čerpá inspiraci i z dalších terapeutických směrů. Hlavním pracovním nástrojem je pro něho dialog s klientem.Andrea Hanzlová

Andrea Hanzlová

Andrea pracuje v soukromé psychoterapeutické praxi, na krizové lince důvěry, lektoruje seberozvojové programy pro laiky i profesionály (arteterapie, metoda Biosyntéza, výtvarné kurzy), nabízí supervizi. Původně je speciální pedagožka, má výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie a psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Ráda propojuje různé přístupy. V terapeutické práci ji zajímá proces společné práce na tématu, hledání a objevování nových možností, prostor setkání a blízkosti s tím, co klient přináší.Stanislav Háša

Stanislav Háša

Stanislav se věnuje individuální psychoterapii a poradenství, pracuje zejména s dospělými, kteří aktuálně ve svém životě řeší tíživou situaci nebo se necítí spokojeni či hledají kudy dál na své cestě. Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK a v posledních 15letech pracuje jak s jednotlivci tak pro různé typy organizací. Přednáší na vysoké škole, lektoruje a pracuje poradensky v oblasti manažerského rozvoje, věnuje se seberozvojovým programům, koučingu a práci s HR profesionály. Jeho velkou vášní je facilitace skupinových procesů a konfliktů. Ve své práci využívá prvků psychoanalytické skupinové psychoterapie, biosyntézy a procesově orientované psychologie.Markéta Hlaváčová

Markéta Hlaváčová

Markéta vystudovala jednooborové studium psychologie na FF UK, ale hned po škole ji život zavál do „Human Resources“, tedy personalistiky, kde působí dodnes. Zájem o psychologii ji neopustil, proto je momentálně ve výcviku biosyntézy. Markéta je certifikovaný kouč a pracuje s klienty zejména ve složitých pracovních situacích, často stresových. Zaměřuje se na témata osobního růstu, uvědomění si vlastní hodnoty, práce s osobním potenciálem a samozřejmě práce se stresem.Pavla Hodková

Pavla Hodková

Pavla se věnuje psychoterapii a práci s chronicky nemocnými. Soukromou praxi má v Praze. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, má atestaci z klinické psychologie a zkoušku ze systematické psychoterapie. V psychosociálním sektoru začínala telefonickou krizovou intervencí, pracovala jako koordinátorka v občanském sdružení nemocných cystickou fibrózou, poté se věnovala předatestační přípravě ve FN Motol, mimo jiné na Dětské psychiatrické klinice. Aktuálně v Motole pracuje s chronicky nemocnými, v soukromé praxi poskytuje individuální psychoterapii dospělým a adolescentům a také rodinnou terapii. Pavla má za sebou hlubinně dynamicky orientovaný skupinový výcvik, aktuálně je ve výcviku v individuální sekci České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a ve výcviku v Rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci. Ve své práci vychází z výše zmíněných teorií a východisek.Lenka Holubcová

Lenka Holubcová

Lenka je ženou, matkou, partnerkou, přítelkyní… a především člověkem, který v životě hledá (a nachází) rovnováhu, spokojenost a smysl. V individuální terapii a poradentství na tom pracuje i se svými klienty. Věří, že terapie je jedním ze způsobů, jak odstranit překážky na cestě k sobě samému. Lenka vystudovala sociologii a angličtinu na FF v Olomouci a profesně působila ve firemním prostředí na pozicích, v jejichž centru byli vždy lidé jako zaměstnanci. Z těchto zkušeností i nadále čerpá. Sebe samu ani ostatní však nikdy nevnímala jako pouhý ´lidský zdroj´. Absolvovala sebezkušenostní skupiny v biosyntéze, biodynamice, transakční analýze nebo gestalt přístupu a výcviky v krizové intervenci nebo provázení umírajících a jejich rodin. Aktuálně je v supervizní části psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Je lektorkou jógy a má blízko ke všem druhům tance.Pavlína Honsová

Pavlína Honsová

Pavlína se věnuje zejména psychologickému poradenství, psychoterapii a kariérovému koučování. Vystudovala pětileté jednooborové studium psychologie na FF UK a studuje doktorské studium na katedře psychologie Vysoké školy ekonomické, kde zároveň vyučuje. Dále vystudovala pedagogickou fakultu a fakultu sociálních věd UK. V současnosti je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v systemickém (GI), na řešení zaměřeném přístupu, absolvovala kurz kariérového koučování na Simon Fraser University ve Vancouveru a další. Odborné zkušenosti získala v rámci dlouhodobých stáží a praxe například v PN Bohnice, NÚDZ a Prev-centrum, z. ú. Působila také v oblasti HR a několik let se věnuje lektorování.Martina Chmelová

Martina Chmelová

Martina pracuje v neziskové organizaci Alfa H.S. jako kouč a poradce. Ve své práci využívá prvky Gestalt terapie a biosyntézy. Svoji původní profesi biologa si doplnila na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích na kvalifikaci sociálního pracovníka. Další vzdělání získala formou kurzů, workshopů a výcviků. V současné době je v posledním roce základního psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Ve své práci se primárně zaměřuje na podporu osob, které pečují o druhé. Pomáhá aktivovat sílu a energii k řešení problémů rodičů pečujících o děti se zdravotním postižením nebo poruchami učení a chování, doprovází své klienty náročnými životními nebo pracovními situacemi a na cestě osobní nebo profesní změny. Převážně pracuje s rodinami s dětmi se zdravotním postižením, učiteli a sociálními pracovníky.Dana Illanová

Dana Illanová

Dana se věnuje především psychoterapii a psychologickému poradenství. Má soukromou praxi od roku 2009. Vystudovala psychologii FF UK. Poté pracovala v PL Bohnice a Krizovém centru Bohnice, později v psychosomatické a psychoterapeutické klinice ESET. Absolvovala výcvik v gestalt, PBSP terapii (Pesso Boyden System Psychomotor), má ukončený základní i supervizí výcvik v biosyntéze. Absolvovala řadu kurzů: krizová intervence, psychospirituální krize apod. Dlouhodobě spolupracuje se sdružením Diabasis, které se zaměřuje na podporu lidí, procházející psychospirituální krizí. Do práce s klienty zahrnuje psychterapeutické postupy práce s tělem.Alena Jáchimová

Alena Jáchimová

Alena je lektorka, certifikovaná koučka a terapeutka. Pracuje jako konzultantka ve firemním sektoru, lektoruje komunikační dovednosti ve firmách a dělá kurzy osobnostního rozvoje. Pohybuje se rovněž na poli zážitkové pedagogiky. Původně vystudovala PF v Českých Budějovicích (obor čeština, dějepis). Její zájem o psychologii ji dovedl k psychoterapeutickému výcvik SUR, je absolventkou výcviku „Koučink – věda a umění“, prošla mnoha dalšími rozvojovými programy. V terapeutické práci ji zajímá změna, která vychází z potřeb klienta a také ta, která nás občas zastihne nepřipravené. Věří, že terapeutický proces může přinést oběma stranám inspiraci, hlubší porozumění sama sobě a rozšíření pohledu na věci a události kolem nás.Klára Jalovcová

Klára Jalovcová

Klára se věnuje individuální a párové terapii v soukromé praxi. Dlouhá léta pracuje poradensky s rodiči a jejich dětmi. Vystudovanou má rehabilitační a psychosociální péči, absolvovala dlouhodobý výcvik v rogersovské terapii. V současnosti si dodělává výcvik v párové a rodinné terapii. Terapeutický přístup si doplnila o výcvik v mediaci. Praxe ve státní správě jí umožňuje využívat i zkušeností a znalostí z oblasti sociálně právní ochrany dětí. Kromě soukromé praxe pracuje v neziskové organizaci pomáhající dětem a jejich rodinám, které zažívají domácí násilí.Zuzana Jandová

Zuzana Jandová

Zuzana se aktuálně věnuje diagnostické, poradenské a terapeutické práci s dětmi a jejich rodinami. Vystudovala jednooborovou psychologii a bakalářský obor fyzioterapie na Karlově univerzitě v Praze. Během studia pracovala jako pohybová terapeutka s klienty s duševním onemocněním a jako konzultantka telefonické krizové intervence pro děti a mladistvé. Po studiu v rámci předatestační přípravy v klinické psychologii pracovala několik let v Psychiatrické nemocnici Dobřany s dospělými klienty. Zuzana absolvovala základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze a nyní dokončuje jeho supervizní část. Terapeutický proces vnímá jako dobrodružnou cestu za objevováním zdrojů vitality, kreativity a vnitřní síly. Baví ji nahlížet na témata z různých úhlů pohledu a ráda doprovází klienty při hledání jejich autentického způsobu života.Lucie Kašová

Lucie Kašová

Lucie se věnuje individuální psychoterapii a poradenství. Nabízí podporu při seberozvoji v osobním nebo partnerském životě. Má zkušenosti s prací se ženami s traumatickými zážitky během těhotenství a při porodu. Vystudovala ETF UK. Absolvovala výcvik krizové intervence, somatickou psychoterapii Biosyntéza, výcvik PBSP a výcvik v psychoanalyticky orientované párové a rodinné terapii. Je členkou Českého institutu biosyntézy, Asociace PBSP a členkou České asociace pro psychoterapii.Hana Konečná

Hana Konečná

Hanka se ve své praxi věnuje zejména krizové intervenci, psychologickému poradenství a psychoterapii. Vystudovala sociální pedagogiku na MU v Brně a nyní dokončuje studium jednooborové psychologie na FF UK v Praze. Také absolvovala různé výcviky a  kurzy, např. výcvik v krizové intervenci, motivační rozhovory a v současné době je ve čtvrtém ročníku výcviku v gestalt terapii (IVGT). V praxi působila v organizacích podporujících lidi s duševním onemocněním a pracuje na krizové lince nejen pro dospělé osoby. Hanka má ráda tvořivou práci s klientem a používá metody gestalt terapie, přičemž důvěřuje v přirozené regenerační zdroje, které jsou v každém člověku. Krom terapie působí i jako lektorka a intervizorka.Mgr. Radka Košňarová

Radka Košňarová

Ve své praxi se dlouhodobě zaměřuje na práci s rodinami, individuální psychoterapii dětí, adolescentů a dospělých. Věnuje se především tématům partnerství a rodičovství, osobnostního růstu a provázení náročnými životními obdobími nebo konflikty ve vztazích. Na podobná témata lektoruje pro různé organizace a firmy. Spolupracuje se sdružením terapeutů IPDAR v rámci vzdělávání odborné veřejnosti. Vystudovala sociální práci na PF TU v Liberci a studiu psychoterapie se věnovala na PVŠPS v Praze. Absolvovala výcvik v krizové intervenci, mediaci a další dlouhodobé i kratší kurzy v daseinsanalytickém a gestalt přístupu v práci s klienty, psychoterapii dětí a mladistvých z pohledu psychoanalýzy, nebo systemický přístup v práci s rodinou, rodinnou diagnostiku. Aktuálně je ve třetím roce základního výcviku v biosyntéze.Michaela Lipková

Michaela Lipková

Michaela se věnuje individuální terapii a poradenství. Pracuje na Psychosomatické klinice a má svou individuální praxi. Zaměřuje se především na dospělé klienty, kterým nabízí podporu při zvládání obtížných životních situacích. Zabývá se také psychosomatickými, úzkostně depresivními, či posttraumatickými stavy. Vystudovala Filozofickou fakultu UK, obor pedagogika. Pracuje metodami biosyntézy a gestalt terapie, při kterých využívá práci s tělem, dechem, hlasem a vnitřními obrazy.


Jaromír Matějek

Jaromír Matějek

K psychoterapii se dostal oklikou poté, co pracoval jako dětský lékař v nemocnici a vedle toho se věnoval lékařské a teologické etice v postgraduálním studiu. Zdálo se mu, že mezi pediatrií a filozofií cosi chybí, a proto se obrátil k psychoterapii. Prošel dlouhodobým psychoterapeutickým výcvikem v rogersovské (PCA – person-centered approach) terapii. Jeho terapeutický přístup doplňují zkušenosti ze zdravotnictví, z vysokoškolského prostředí a ze života v církevním prostředí. Spolu s Klárou Jalovcovou se věnuje také párové terapii.Ondřej Matějka

Ondřej Matějka

Ondřej poskytuje psychologické poradenství a individuální terapii. Nabízí provázení a podporu při hledání orientace, porozumění a vlastních zdrojů v náročných situacích v osobním, partnerském i profesionálním životě. Ve své práci využívá prvků biosyntézy, PBSP a psychoanalyticky orientované psychoterapie. Vystudoval historii a sociologii v Praze, Paříži a Ženevě a absolvoval základní výcvik v biosyntéze, v krizové intervenci, v práci se změněnými stavy vědomí aj.Tomáš Mertin

Tomáš Mertin

Tomáš vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK, pracuje jako psycholog, psychoterapeut a kouč. Ve své praxi se potkává s lidmi mnoha osudů a příběhů, pro které vytváří prostor, ve kterém lze hovořit otevřeně o těžkostech a situacích, které život přináší. Vychází z psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii, spolupracuje dlouhodobě s Poradnou pro integraci, psychoterapii a konzultace poskytuje i cizincům žijícím v ČR. Kromě terapeutické práce pracuje jako lektor a kouč pro firemní klienty.Martin Mrázek

Martin Mrázek

Martin je původní profesí ekonom, manažer a konzultant ve firemní sféře a této práci se i nadále věnuje. Dlouholetý zájem o meditaci a osobní rozvoj ho přivedl k zájmu o psychoterapii, především o biosyntézu. Proto úspěšně absolvoval základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze a nyní ukončuje výcvik navazující. Ze své konzultantské a manažerské práce má Martin dlouholetou praxi v práci s lidmi v nejrůznějších, často stresových, situacích. Ve své práci s klienty se zaměřuje na témata osobního a duchovního růstu, chápání své hodnoty a potenciálu, práce se stresem a harmonického vztahu k sobě a okolí.Hana Netušilová

Hana Netušilová

Hanka nejprve vystudovala VŠCHT v Praze a nastoupila dráhu vědkyně. Touha pracovat s lidmi a pro lidi ji brzy přivedla ke změně profesního pole: přes 10 let působí v sociálních službách pro duševně nemocné či seniory v oblasti vzdělávání a péče o pracovníky a paralelně studuje psychoterapii. Prošla Pražskou psychoterapeutickou fakultou, ročním sebezkušenostním výcvikem v práci s rozšířenými stavy vědomí, čtyřletým výcvikem v satiterapii, ročním psychoterapeutickým minimem pro nepsychology a nespočtem kratších programů teoretických, sebezkušenostních i praktických. Od roku 2010 nabízí individuální terapii a provázení osobnostním růstem. Výzkumnická mysl jí zůstala: fascinuje ji hloubka příběhu každého člověka, síla vnitřních léčivých zdrojů a cítí se poctěna důvěrou, že jim může být svědkem a prostředníkem.Michaela Nosková

Michaela Nosková

Michaela se ve své praxi věnuje individuální terapii, poradenství a spolupráci s lidmi, kteří mají zkušenosti s duševním onemocněním. Zaměřuje se především na dospělé klienty, kterým nabízí podporu při zvládání obtížných životních situací. Pracuje v psychiatrické nemocnici v Bohnicích jako terapeutka a sociální pracovnice a v o.p.s. Kokoza, kde spolupracuje s lidmi s duševním onemocněním. Baví ji lektorovat, poskytovat intervize a sebevzdělávat se. Vystudovala Sociální práci na VOŠ a Sociální pedagogiku na HTF UK. V současné době je ve čtvrtém ročníku Integrovaného výcviku v Gestalt terapii (IVGT) a pracuje pod pravidelnou supervizí.Jana Nováková

Jana Nováková

Jana se věnuje psychologickému poradenství, krizové intervenci a psychoterapii. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze a PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor). Pracovní zkušenosti má z pedagogicko-psychologické poradny pro děti, kde se věnovala zejména diagnostice a poradenství v oblasti školství (individuální práce s dětmi, rodiči, učiteli, vedení seberozvojových dětských skupin). Pracovala také v krizovém centru v Praze (SOS centrum) pro dospělé klienty jako krizová pracovnice, psycholožka a terapeutka. Nyní pracuje ve své soukromé praxi s dospělými, dětmi a jejich rodiči. Při práci s dětmi využívá kromě prvků biosyntézy a PBSP také terapii hrou. Soukromou psychologickou praxi má Jana v Praze a Berouně.Iva Ouhrabková

Iva Ouhrabková

Iva je výtvarnice a arteterapeutka. Vychází z biosyntézy a uměleckých-kreativních terapií.. V poslední době propojuje arteterapii s biosyntézou .Tímto spojením vznikly AHACARDS, tzn. kreativní , laskavý způsob nenásilného propojení klienta se sebou pomocí obrazů. Myslí si, že malování propojené prací s tělem (pohybem, dechem, jeho prozkoumáváním) je úžasná záležitost. Umožňuje objevovat naši kreativitu, jak v těle, tak v emocích. Pomocí barevného rozmachu pak aktivovat spící energie v nás a zjistit, kde sídlí naše zdroje. V terapii vychází z potřeb klienta. V bezpečném prostředí se společně vydáváme na cestu hledání vnitřní síly, která je potřeba k realizaci změn v jeho životě. Tento Aha moment vždycky stojí za to! Nabízím individuální terapii a poradenství, pracuji s dětmi, mladistvými i dospělými klienty.Petr Pašek

Petr Pašek

Petr je profesí psycholog a terapeut dlouhodobě působící v neziskovém sektoru. Náturou je spíše poutník a běžec na střední a dlouhé tratě než-li sprinter. V kontaktu je spíše pečující, kladoucí otázky než konfrontující a poskytující jednoduché odpovědi. Při své práci rád oživuje a zkoumá přítomný prožitek a jeho tělesný otisk. Nalézá hluboký smysl v provázení lidí při hledání sebe, vlastních zdrojů, hodnot a rovnováhy a současně v podpoře odvahy dle toho žít pospolu s ostatními. Vystudoval psychologii na FF UK v Praze (2003-2011) a absolvoval kurz telefonní krizové intervence, výcvik v gestalt terapii (IVGT) a v současné době je v základním výcviku biosyntézy.Ilona Peňásová

Ilona Peňásová

Ilona pracuje s lidmi v krizích a obtížných životních situacích, s lidmi se zkušeností traumatu i s posttraumatickými potížemi, dále s těmi, kteří mají problémy v mezilidských vztazích i ve vztahu sama k sobě, spolu s klienty pracuje také na jejich osobnostním rozvoji, podporuje jejich sebepoznání a sebeúctu. Má důvěru v léčivou sílu psychoterapie a práce na sobě. Má – především ze své práce v hospici – zkušenost i s podporou a doprovázením lidí s nevyléčitelnou nemocí a lidí na konci života, ale i s jejich blízkými a pečujícími. Snaží se jim pomoci zpracovávat a přijímat ztrátu, ale i hledat své nové místo a nový směr v životě. Zabývá se též tématy duchovního přesahu a psychospirituální krize. Vycházím především z principů a metodiky PBSP a biosyntézy, ale i z dalších dynamických i na tělo orientovaných psychoterapeutických směrů. Vystudovala psychologii a češtinu na FFUK (1992), má dlouhodobý výcvik SUR, PBSP a  výcvik v biosyntéze.

Veronika Pinkasová

Veronika Pinkasová

Veronika poskytuje individuální terapii, krizovou intervenci a poradenství. Při své práci vychází z individuálních potřeb klienta, coby prioritu vnímá vytvoření bezpečného a nehodnotícího prostoru coby místa obnovy vlastních sil a zdrojů. K řešení konkrétních obtíží přistupuje celostně a v kontextu hledání naděje a chuti (do) života. Svou roli vnímá především jako pozici průvodce, jdoucího po boku klienta jeho životní krajinou.

Vystudovala sociální práci a sociální politiku na FFUK a absolvovala různé výcviky a kurzy, např. terapii zaměřenou na člověka, krizovou intervenci a trauma, výcvik v biosyntéze aj. Pracovala v Jedličkově ústavu, DS Sananim, krizových službách a jako lektorka a externí poradce v komerčních i neziskových organizacích.Ivana Pýchová

Ivana Pýchová

Ivana ráda objevuje nové obzory, a rozšiřuje tak repertoár zažitých představ o tom, co je a není možné. Terapeutickou práci vnímá jako bezpečný prostor pro takové zkoumání. Vystudovala filosofickou fakultu v Olomouci, poté pracovala v několika neziskových organizacích jako sociální pracovnice. Životní příběhy klientů i příběhy mnoha dalších lidí z jejího okolí, včetně jejího vlastního, ji opakovaně přesvědčují o bohatství našich možností léčení, osobního rozvoje a růstu. Ivana je v poslední části psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Absolvovala řadu kurzů a sebezkušenostních programů zaměřených na práci s krizí a traumatem a s tématikou psychospirituálního rozvoje. Současně působí i jako členka interního týmu Sociální kliniky, kde se věnuje přípravě projektů a grantů. K pocitu životní spokojenosti potřebuje cítit smysluplnost svého počínání, kreativitu a radost.Andrea Růsková

Andrea Růsková

Andrea se ve své praxi především věnuje individuální terapii a poradenství. Dlouhá léta pracuje s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami v systému náhradní výchovy. Nově se také věnuje individuální terapii dospělých. Nabízí pomoc lidem v obtížných situacích, hledajícím podporu ke změně, či osobám s potřebou zorientovat se ve svém prožívání. S hlubokým respektem k jedinečnosti každého člověka doprovází při odkrývání vlastní cesty. Věří v laskavost a porozumění k odlišnostem u druhých, ale především ve vztahu člověka k sobě samému. Vystudovala Speciální pedagogiku na UP v Olomouci. V současné době je v pátém ročníku Integrovaného výcviku v Gestalt terapii (IVGT).Marjánka Růžičková

Marjánka Růžičková

Marjánka provází a podporuje klienty v orientaci v jejich životním příběhu a v naléhavých životních situacích. V individuální terapii a poradenství využívá prvky somatické psychoterapie metody biosyntéza. Pracuje se slovy, s dechem, hlasem a tělem. Zabývá se možnostmi osobnostního rozvoje a nalézání vnitřních zdrojů člověka na podporu pro příznivé životní změny. Marjánka vystudovala na FF UK v Praze historii tištěné knihy. Prošla sebezkušenostními skupinami v PBSP terapii a workshopy v procesově orientované psychoterapii. Věnuje se tématům výchovy a vzdělávání dětí. Dlouhodobě působila v personální agentuře. Marjánka je absolventkou základního výcviku v metodě biosyntéza a frekventantkou supervizní části tohoto výcviku. Těší jí tanec a zpěv, dva tvořivé prameny radosti v každodenním životě.Veronika Sailerová

Veronika Sailerová

Veronika se věnuje individuální terapii, psychologickému poradenství a koučování. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze a jednooborovou bohemistiku na FF UK. Řadu let pracovala jako HR manažerka ve farmacii, vedla knižní nakladatelství, věnovala se seberozvojovým programům pro manažery a lektorování. Veronika absolvovala výcvik v biosyntéze, dále výcvik v gestalt terapii, v psychologickém koučování aj. V rámci Českého institutu biosyntézy zastává roli výkonné ředitelky, bdí nad hladkým průběhem výcviků, workshopů i dalších vzdělávacích programů, má na starosti každodenní chod institutu a vše, co to obnáší.Kateřina Sarkisova

Kateřina Sarkisova

Kateřina se věnuje individuálnímu terapeutickému provázení a poradenství. Pracuje v rámci soukromé praxe od roku 2008. Vystudovala obor sociální pedagogika a teologie na VOŠ Jabok. Několik let pracovala s lidmi s duševním onemocněním v rámci arteterapeutické skupiny a psychosociální rehabilitace. Absolvovala studium na Pražské psychoterapeutické fakultě, prošla daseinsanalytickým psychoterapeutickým výcvikem, dále výcvikem v krizové intervenci. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Obrací se na ni lidé, kteří hledají cestu většího porozumění sobě, druhým, světu a vzájemným souvislostem. Hlavními nástroji na cestě provázení jsou nejen slovo, ale i práce s neverbálními technikami, práce s tělem, dechem, pohybem. Pomáhá lidem nacházet psychosomatický kontext jejich problémů a zejména zdroje sebeúzdravy. Prošla víceletým výcvikem práce s rozšířenými stavy vědomí a pracuje s tématy obtíží či nejasností na cestě osobnostního a psychospirituálního vývoje. Vedle privátní praxe pořádá seberozvojové semináře, je lektorkou biosyntetických workshopů. Deset let působila jako výcviková lektorka v kurzu pro duly.Ela Stružková

Ela Stružková

Absolvovala v ČIB nejprve výcvik v somatickém koučování, poté základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Momentálně je v supervizním biosyntetickém výcviku. Vedle individuální psychoterapie se věnuje práci s tělem - zejména biodynamickým masážím a Schmittovým integrativním masážím s prvky aromaterapie. Původně absolventka FF UK (obor český jazyk a literatura – občanská nauka) prošla řadou různých zaměstnání, resp. povolání, od výuky na střední a vysoké škole, přes práci pro zahraniční a české společnosti, po vedení vlastní jazykové školy. Setkání s prací s tělem, s biodynamikou a s biosyntézou se stalo zásadním bodem obratu v jejím životě. Považuje je za dar, o který by se ráda podělila s ostatními.Eva Svobodová

Eva Svobodová

Eva vystudovala lékařskou fakultu UK v Praze a atestovala z lékařské mikrobiologie. Posledních deset let se začala profilovat jiným směrem, protože chtěla být více v pro ni smysluplném kontaktu s člověkem. Absolvovala základní výcvik v  biosyntéze a nyní asistuje v různých seberozvojových programech a v terapeutickém výcviku. Poskytuje služby formou individuální psychoterapie a poradenství.Lucie Šídová

Lucie Šídová

Lucie se věnuje individuální terapii a somatickému koučování. Vystudovala sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Hradec Králové. Má ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii a výcvik somatického koučování. Nyní je frekventantkou v psychoterapeutickém výcviku v biosyntéze. Má také kompletní výcvik v krizové intervenci a v kariérovém poradenství. Dlouhodobě se angažuje v oblasti domácího a sexuálního násilí (je spoluautorkou knihy Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá?) a v práci s traumatem. Věnuje se též lektorské práci v oblasti sexuality a vztahů lidí s postižením, seniorů a seniorek.Daniela Šlapáková

Daniela Šlapáková

Daniela vystudovala Sociální práci a absolvovala hlubinně dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR. Zajímá ji každý člověk, který sedí naproti ní, jeho příběh a to, s čím přichází. Váží si této odvahy a naděje a snaží se vytvořit atmosféru důvěry a přijetí, kde klient nachází pevnou půdu pod nohama a aktivuje své vlastní síly a zdroje. Věnuje se individuální psychoterapii a poradenství. Může pomoci se vztahovými problémy, problémy v zaměstnání, hodnotové orientaci, v krizi, v rodičovských otázkách- empatické komunikaci mezi rodiči a dětmi, doprovázení nemocných či truchlících, problematice domácího násilí a dalších. Pracovala v azylovém domě pro matky s dětmi, s pacienty s epilepsií a mentálně postiženými dospělými i dětmi, má svou praxi v Praze.Renáta Trčková

Renáta Trčková

Renáta je koučka, lektorka a terapeutka. Pracuje jako konzultantka ve firemním sektoru, lektoruje měkké dovednosti ve firmách a dělá kurzy osobnostního rozvoje. Pohybuje se rovněž na poli zážitkové pedagogiky. Původně je magistrou farmacie, má výcvik SUR, koučovací výcvik a prošla si mnoha dalšími rozvojovými programy. Ráda propojuje různé přístupy. V terapeutické práci ji zajímá změna, která vychází z potřeb klienta. Věří, že terapeutický proces může přinést oběma stranám inspiraci a potřebné nové úhly pohledy. Při práci s klienty i v jejím osobním životě je pro ni důležité stále hledat možnosti, které vedou k nalezení vnitřní moudrosti, pocitu radosti, štěstí a spokojenosti.Petra Třešňáková

Petra Třešňáková

Petra se věnuje individuální psychoterapii a poradenství. Jako soukromá terapeutka pracuje od roku 2005. Dříve pracovala na krizovém centru v Riapsu a  Centru krizové intervence v psychiatrické léčebně v Bohnicích. V současné době pracuje zároveň jako lektorka výcviku krizové intervence a vede různé semináře pro pracovníky sociálních služeb. Absolvovala výcvik v psychoanalytické psychoterapii a základní výcvik v biosyntéze, nyní je součástí supervizního výcviku v biosyntéze. Má zkušenosti s PBSP metodou práce a dalšími metodami práce s tělem a neverbálními technikami. Věnuje se zejména provázení klientů, kteří hledají cestu z náročných nebo bolestivých životních a rodinných situací, se vztahovým obtížemi nebo chtějí lépe porozumět sami sobě a druhým. Nabízí možnost krizové intervence, ale zejména dlouhodobější práci, která umožní klientům jít do hloubky jejich osobního příběhu, porozumět svým naučeným vzorcům prožívání a chování a nacházet zdroje osobního rozvoje, síly a životních možností a změn.Alena Večeřová Procházková

Alena Večeřová Procházková

Alenu baví probouzet v lidech tvořivost a hravost a chuť žít dobrý život pro sebe i pro druhé. Alena vystudovala všeobecné lékařství na1.LF UK Praha a poté se specializovala jako psychiatr (atestace 1996, 2002) a psychoterapeut (od r. 2001) pro dospělé. Věnuje se individuální i skupinové psychoterapii, zejména u úzkostí, depresí, závislostí a poruch osobnosti, dále u témat psychosomatiky a psychospirituálního vývoje. Současně působí také jako lektorka výcviku v dynamické skupinové psychoterapii (Skálův Institut) a supervizorka (ČIS), jako lektorka se angažuje v postgraduálním vzdělávání psychiatrů, fyzioterapeutů a praktických lékařů. Alena absolvovala 5letý výcvik ve skupinové psychoterapii a později v biosyntéze, kurzy KBT, transakční analýzy a práce s krizí a traumatem. Profesní dráhu začínala v PN Bohnice, pokračuje v psychiatrické ambulanci a v privátní psychoterapeutické praxi.Daniela Velíšková

Daniela Velíšková

Daniela vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a za terapeutický směr si zvolila dynamicky orientovanou psychoterapii kladoucí důraz na individuální pravidelnou práci s klientem (Brněnský institut psychoterapie). Hlouběji se zajímá o psychosomatické problémy klientů, zvládání obtížných rodinných situací a také překonávání obtíží a krize v oblasti kariéry. Zde může těžit ze své bohaté praxe v oblasti lidských zdrojů a z práce s firemní klientelou a manažery. V takových případech je jí blízký koučovací přístup. Po dobu tří let se také angažovala ve výuce Komunikačních dovedností pro lékařský personál na LF MU v Brně.Radka Víchová

Radka Víchová

Radka pracuje sedmým rokem jako školní psycholožka, kde se věnuje převážně psychologickému poradenství, krizové intervenci s dětmi a dospívajícími, ale i s dospělými (pedagogy, rodiči). Nejčastěji se setkává s výchovnými a vzdělávacími problémy, psychosomatickými obtížemi, rodinnými a vztahovými problémy. Ráda pracuje i pomocí projektivních, neverbálních, kresebných a dalších kreativních metod. Radka vystudovala psychologii na FF UK. Je absolventkou výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii SUR, dále pak kurzu neuro-vývojové stimulace "Pohybem se učíme" a řady dalších kurzů. V současné době je ve výcviku biosyntézy. Její velkou radostí je kromě tří dětí i práce pro neziskovou organizaci Lékořice.Petra Wűnschová

Petra Wűnschová

Petra již 12 let pracuje v psychosociálním centru ACORUS jako arteterapeut, dětský terapeut a pedagogický pracovník. Věnuje se zde dětem, které zažily domácí násilí a  vyrovnávají se s rozchodem rodičů i obtížnou rodinnou historií. Zajímá ji práce s traumatem, celým rodinným systémem a sociální přesah terapie. Petra vystudovala arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Profesně se nadále vzdělává, např. v těchto výcvicích - Sandtraytherapy (Madeileine de Little, specialistka na práci s dětskými obětmi trestných činů), výcvik v biosyntéze (3. rok základního výcviku) aj.Petr Žídek

Petr Žídek

Petr se věnuje individuálnímu koučování, psychoterapii a seberozvojovým programům. Jeho specializací je kariérní poradenství dospělým a to jak v obdobích naléhavé potřeby změny, tak v problematických situacích propuštění ze zaměstnání nebo dlouhodobého neúspěšného hledání práce. Přes 15 let řídí společnosti, které se věnují personálnímu poradenství a rozvoji talentů. Petr absolvoval výcvik v psychologickém koučování a v současné době ukončuje základní výcvik biosyntézy.