Na začátek stránky

Krátkodobá terapie

Zájemce/zájemkyně o péči Sociální kliniky je na začátku kontaktu požádán/a o vyplnění dotazníku, na základě těchto informací je část zájemců/zájemkyň podpořena vyhledat vhodnější službu či péči jiných institucí.

Část zájemců/zájemkyň, jejichž potíže spadají do služeb Sociální kliniky, je pozvána k mapovacímu rozhovoru. V rámci tohoto rozhovoru je mapována situace potenciálního klienta/ky z více hledisek, zejména je blíže prozkoumána schopnost zájemce/zájemkyně vytvořit kontrakt, který odpovídá možnostem krátkodobé terapie – 12ti sezením v intervalu obvykle 14 dnů.

Jednou z důležitých podmínek je, zda obtíže, se kterými klient/ka do služby vstupuje, jsou spíše situačního charakteru a zda je osobnost klienta/ky komponována tak, že je schopen/schopna přiměřené reflexe své situace a je motivován/a uvidět a porozumět souvislostem svých momentálních obtíží. Důležitá je také motivace ke změně a tendence hledat dosud nevyužité zdroje a možnosti.

Tyto předpoklady zvyšují pravděpodobnost, že péče nabízená Sociální klinikou zastaví negativní rozvoj, sníží rizika a přispěje k zlepšení prožívaného života a přinese některé pozitivní změny. Dobrým výsledkem krátkodobé terapie je i výhledový plán na další terapeutickou péči – klient může získat čas na vyhledání pro něj dostupné péče hrazené zdravotním pojištěním, zařazení do stacionáře, skupiny a podobně.

Sociální klinika nemůže nabídnout pomoc těm klientům/klientkám, kteří z různých důvodů vyžadují systematickou, dlouhodobou terapii či specifickou péči, neboť by mohla být frustrována jejich potřeba kontinuity a bezpečí.

Přes tato omezení, které Sociální klinika má, byla schopna v minulém období poskytnout krátkodobou terapii tři sta klientům, toto číslo se neustále zvyšuje a zpětná vazba od klientů je převážně velmi pozitivní.