KDO JSME

Terapie

 

Mapovací rozhovory

 

Supervize


Další služby

 
Na začátek stránky

KDO JSME

Jsme lidé, kteří vědí, že jednou z důležitých součástí života je dobrá energetická rovnováha, vyrovnávání toho, co dáváme a co dostáváme. Víme, že pocit osobní spokojenosti a naplnění v životě závisí na smysluplnosti a užitečnosti lidského konání. Došli jsme k přesvědčení, že když pracujeme s klienty za peníze, můžeme si dovolit pracovat také zadarmo s těmi, kteří si nemohou dovolit platit za terapii plnou cenu. I oni mají mít příležitost uzdravovat ve svém životě to, co potřebují. Doufáme, že tímhle způsobem se rovnováha bude šířit i dál. A že lidé, kterým teď pomůžeme my, budou mít v budoucnu kapacitu pomáhat jiným.

Ivana Abramčuková

Iva Abramčuková

Iva se věnuje individuální psychoterapii a poradenství. Soukromou praxi má v Českých Budějovicích. Studovala dramatickou výchovu na DAMU, absolvovala výcvik v dramaterapii a základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Nyní je v supervizní části výcviku v biosyntéze. V rámci terapie se zaměřuje na osobnostní rozvoj a růst, zvládání náročných životních situací a problematiku vztahů. Ivana u klientů podporuje nejen slovní vyjádření, ale také uvědomování a prožívání vlastního těla. Pracuje s vnitřními obrazy, sny, pohybem, dechem, dotykem a hlasem.Marta Beníčková

Marta Beníčková

V rámci své praxe se Marta věnuje diagnostice, krizové intervenci, psychoterapii i psychologickému poradenství, pracuje především s dospělými v rámci hospitalizace v místní nemocnici nebo ambulanci. Vystudovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě MU v Brně, absolvovala různé výcviky a  kurzy, např. práci s denním sněním (KIP), krizovou intervenci, integrující přístup pro práci s rodinou (Ostrov rodiny). Pracuje ve zdravotnictví a je ve specializační přípravě oboru klinická psychologie. Klienty v roli průvodce doprovází na cestě, při které znovu hledají životní smysl, pomáhá jim hledat možnosti a vnitřní zdroje po traumatech.Květa Cermanová

Květa Cermanová

Květa je původní profesí zdravotní laborantka, od roku 2002 pracuje jako masérka, reflexní terapeutka, dula, lektorka přípravy na porod a rodičovství. Organizuje a vede semináře pro ženy a dívky pro rodičovské páry. Věnuje se především tématům kolem partnerství a rodičovství, včetně náhradní rodinné péče. Základní výcvik v Biosyntéze ukončila v listopadu 2013, nyní prochází supervizní částí výcviku.Zuzana Čepelíková

Zuzana Čepelíková

Zuzana ve své psychologické praxi zúročuje mnohaletou zkušenost s dětmi z dětského domova, s rodinami, které procházely náročnou nebo neobvyklou situací a zkušenost s psychicky nemocnými, či traumatizovanými jedinci. V praxi používá dle potřeby metodu PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor), biosyntézu, Somatic experience, arteterapii, rodinnou terapii či postupy pro práci s krizí a traumatem. Má ráda pohled na lidi jako na jedinečné bytosti, které směřují k naplnění svých možností a rozvoje šťastného života i v nedokonalých podmínkách.Zuzana Dittrichová

Zuzana Dittrichová

Zuzana se věnuje diagnostice, krizové intervenci a psychologickému poradenství. Věnuje se rovněž lektorské činnosti. Vystudovala psychologii na FF UK v Praze, absolvovala řadu odborných kurzů a v současné době dokončuje psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Pracuje především s dospělými. Má zkušenosti z prostředí bezpečnostních sborů, kde se u klientů často setkává s vážnými a traumatickými životními situacemi.Dáša Doubková

Dagmar Doubková

Dáša je psycholožka, psychoterapeutka a kouč. Vystudovala jednooborovou psychologii na UK Praha a molekulární biologii také na UK Praha. Absolvovala dlouhodobý výcvik v Gestalt terapii, koučování, arteterapii a další krátkodobější výcviky a workshopy, které ve své práci využívá.Pracovala v AV ČR, na krizové lince bezpečí a ve firemním vzdělávání. Kromě své terapeutické praxe pracuje také jako konsultant, lektor a kouč pro firemní klientelu. Energii ráda čerpá pohybem v přírodě a ve své rodině.Svatava Drlíčková

Svatava Drlíčková

Svaťa se věnuje individuální terapii a poradenství v rámci soukromé praxe ve Velkém Meziříčí a působí v řadě zařízení pro děti a dospělé jako externí terapeut. Vychází z biosyntézy a kreativních terapií. Má vystudovaný obor speciální pedagogika, arteterapie, muzikoterapie, výcvik v biosyntéze a další krátkodobější výcviky a kurzy. V současné době je doktorandkou PdF UP v Olomouci, kde také přednáší. Vedle terapeutické práce lektoruje seberozvojové programy a vzdělávací semináře. V terapii je pro ni důležité naladění se na klienty a vytvoření bezpečného prostředí, pro nalezení životních zdrojů a energie nutné pro realizaci změn v životě.Monika Farkašová

Monika Farkašová

Monika původně pracovala jako sociální pracovnice v neziskové organizaci, kde se věnovala dětem a jejich rodinám v obtížnch životních situacích. Posléze vedla tuto sociální službu a přidala si ještě nízkoprahový klub pro děti. Po získání magisterského vzdělání na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, absolvovala výcvik v dynamické psychoterapii. V současně době se plně věnuje soukromé psychoterapeutické praxi pro děti i dospělé, kde využívá znalostí mimo jiné i z dlouhodobého kurzu Nedirektivní terapie hrou. Externě spolupracuje na pozici terapeutky v Dětském domově v Tachově a v organizaci pro náhradní rodinnou péči Rozum a Cit v Plzni. Lektoruje kurzy pro širokou veřejnost i pěstouny.Jitka Géringová

Jitka Géringová

Jitka poskytuje individuální terapii a poradenství v rámci vlastní psychoterapeutické praxe. Spolupracuje s Poradnou pro mezilidské vztahy v Ústí nad Labem, pro jejíž klienty nabízí arteterapii s prvky biosyntézy. Má vystudovaný obor Výtvarná výchova na PF, Výtvarné umění na VŠUP a výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie. V současné době dokončuje základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. V terapeutické práci nabízí podporu dospělých i teenagerů v náročné životní nebo pracovní situaci, ráda používá kreativní a neverbální techniky. Vedle terapeutické práce také pořádá kurzy osobnostního rozvoje a učí na VŠ.Andrea Hanzlová

Andrea Hanzlová

Andrea pracuje v soukromé psychoterapeutické praxi, na krizové lince důvěry, lektoruje seberozvojové programy pro laiky i profesionály (arteterapie, metoda Biosyntéza, výtvarné kurzy), nabízí supervizi. Původně je speciální pedagožka, má výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie a psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Ráda propojuje různé přístupy. V terapeutické práci ji zajímá proces společné práce na tématu, hledání a objevování nových možností, prostor setkání a blízkosti s tím, co klient přináší.Stanislav Háša

Stanislav Háša

Stanislav se věnuje individuální psychoterapii a poradenství, pracuje zejména s dospělými, kteří aktuálně ve svém životě řeší tíživou situaci nebo se necítí spokojeni či hledají kudy dál na své cestě. Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK a v posledních 15letech pracuje jak s jednotlivci tak pro různé typy organizací. Přednáší na vysoké škole, lektoruje a pracuje poradensky v oblasti manažerského rozvoje, věnuje se seberozvojovým programům, koučingu a práci s HR profesionály. Jeho velkou vášní je facilitace skupinových procesů a konfliktů. Ve své práci využívá prvků psychoanalytické skupinové psychoterapie, biosyntézy a procesově orientované psychologie.Jitka Havlánová

Jitka Havlánová

Jitka pracuje jako pedagog na zdravotnické škole - obor sociální práce a tamtéž má i poradenskou praxi. Vystudovala jednooborovou pedagogiku na FF UK v Praze a učitelství psychologie na ZČU v Plzni. V terapeutické praxi využívá na člověka zaměřený přístup C. R. Rogerse. Absolvovala PCA výcvik a výcvik Relaxačně - symbolické psychoterapie. Pracuje s jednotlivci i skupinami. Lektorsky se podílí na sebezkušenostních programech a psychosociálním výcviku pro pracovníky pomáhajících profesí.Jolana Hejlová

Jolana Hejlová

Jolana se věnuje psychiatrii, absolvovala ji v roce 2000 na 3. LF UK a v oboru psychiatrie složila atestaci v roce 2003 a 2014. Po studiích získávala praxi na lůžkovém oddělení psychiatrické léčebny v Písku. Nyní pracuje v ambulantní praxi. Úzce spolupracuje organizací Fokus, z. ú. Písek, je členkou správní rady a věnuje se tématům destigmatizace duševně nemocných. Zajímá ji především komplexní pohled na člověka jako na jedinečnou bytost a individualitu. Fascinuje ji vnitřní síla, které může být provázejícím svědkem při objevování nových možností. S velkou úctou a respektem přistupuje k příběhům, které jsou jí inspirací. Zájem o psychosomatiku ji přivedl k výcviku v Biosyntéze. Žije a pracuje v Písku.Pavla Hodková

Pavla Hodková

Pavla se věnuje psychoterapii a práci s chronicky nemocnými. Soukromou praxi má v Praze. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, má atestaci z klinické psychologie a zkoušku ze systematické psychoterapie. V psychosociálním sektoru začínala telefonickou krizovou intervencí, pracovala jako koordinátorka v občanském sdružení nemocných cystickou fibrózou, poté se věnovala předatestační přípravě ve FN Motol, mimo jiné na Dětské psychiatrické klinice. Aktuálně v Motole pracuje s chronicky nemocnými, v soukromé praxi poskytuje individuální psychoterapii dospělým a adolescentům a také rodinnou terapii. Pavla má za sebou hlubinně dynamicky orientovaný skupinový výcvik, aktuálně je ve výcviku v individuální sekci České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a ve výcviku v Rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci. Ve své práci vychází z výše zmíněných teorií a východisek.Martin Hofman

Martin Hofman

Martin se věnuje individuální psychoterapii a poradenství, jeho klienty jsou nejčastěji děti, dospívající a mladí dospělí. Pracuje však rád a stále častěji také s dospělými, rodinami a páry. Vystudoval psychologii na Fakultě sociálních studií a pedagogiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Absolvoval mimo jiné základní a supervizní výcvik v biosyntéze. Lektorsky se věnuje také seberozvojovým programům, vzdělávacím kurzům a také diagnostické a terapeutické práci se školními třídami. Odborně se zajímá a věnuji aplikaci metod a teorie biosyntézy do školství - práce s dětmi a dospívajícími.Pavlína Honsová

Pavlína Honsová

Pavlína se věnuje zejména psychologickému poradenství, psychoterapii a kariérovému koučování. Vystudovala pětileté jednooborové studium psychologie na FF UK a studuje doktorské studium na katedře psychologie Vysoké školy ekonomické, kde zároveň vyučuje. Dále vystudovala pedagogickou fakultu a fakultu sociálních věd UK. V současnosti je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v systemickém (GI), na řešení zaměřeném přístupu, absolvovala kurz kariérového koučování na Simon Fraser University ve Vancouveru a další. Odborné zkušenosti získala v rámci dlouhodobých stáží a praxe například v PN Bohnice, NÚDZ a Prev-centrum, z. ú. Působila také v oblasti HR a několik let se věnuje lektorování.Olga Hudcová

Olga Hudcová

Olga svou soukromou praxi provozuje v Brně, ve středu města. Věnuje se hlavně individuálnímu poradenství a koučování. Spolupracuje převážně s dospělými a mladými dospělými. Ve své práci vychází zejména z principů somatického koučování a na budoucnost a řešení orientované terapeutické metody podle Miltona H. Ericksona. V současné době je v posledním roce základního psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Pro své klienty vytváří bezpečný prostor ať už pro jejich osobní rozvoj nebo hledání smyslu jejich života, či řešení náročných situací, a to jak ve vztazích, tak v osobním a pracovním životě. Vzhledem ke svému předchozímu působení v korporátním bankovnictví nabízí i konzultace na téma: jak dobře zacházet s financemi. Motto její práce: Změna je možná!Markéta Charvátová

Markéta Charvátová

Markéta v rámci své praxe nabízí individuální terapii a skupinové programy pro dospělé zaměřené na psychosomatické obtíže a práci s tělem. Vystudovala Sociální pedagogiku a poradenství na FF MU, pracovala jako sociální pracovnice s rodinami s dětmi nacházející se v krizové životní situaci. Má vystudovaný výcvik v biosyntéze a aktivně biosyntézu využívá při své práci. Dále absolvovala několik sebezkušenostních kurzů zaměřené nejen na tělo a psychosociální výcvik.Martina Chmelová

Martina Chmelová

Martina pracuje v neziskové organizaci Alfa H.S. jako kouč a poradce. Ve své práci využívá prvky Gestalt terapie a biosyntézy. Svoji původní profesi biologa si doplnila na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích na kvalifikaci sociálního pracovníka. Další vzdělání získala formou kurzů, workshopů a výcviků. V současné době je v posledním roce základního psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Ve své práci se primárně zaměřuje na podporu osob, které pečují o druhé. Pomáhá aktivovat sílu a energii k řešení problémů rodičů pečujících o děti se zdravotním postižením nebo poruchami učení a chování, doprovází své klienty náročnými životními nebo pracovními situacemi a na cestě osobní nebo profesní změny. Převážně pracuje s rodinami s dětmi se zdravotním postižením, učiteli a sociálními pracovníky.Dana Illanová

Dana Illanová

Dana se věnuje především psychoterapii a psychologickému poradenství. Má soukromou praxi od roku 2009. Vystudovala psychologii FF UK. Poté pracovala v PL Bohnice a Krizovém centru Bohnice, později v psychosomatické a psychoterapeutické klinice ESET. Absolvovala výcvik v gestalt, PBSP terapii (Pesso Boyden System Psychomotor), má ukončený základní i supervizí výcvik v biosyntéze. Absolvovala řadu kurzů: krizová intervence, psychospirituální krize apod. Dlouhodobě spolupracuje se sdružením Diabasis, které se zaměřuje na podporu lidí, procházející psychospirituální krizí. Do práce s klienty zahrnuje psychterapeutické postupy práce s tělem.Alena Jáchimová

Alena Jáchimová

Alena je lektorka, certifikovaná koučka a terapeutka. Pracuje jako konzultantka ve firemním sektoru, lektoruje komunikační dovednosti ve firmách a dělá kurzy osobnostního rozvoje. Pohybuje se rovněž na poli zážitkové pedagogiky. Původně vystudovala PF v Českých Budějovicích (obor čeština, dějepis). Její zájem o psychologii ji dovedl k psychoterapeutickému výcvik SUR, je absolventkou výcviku „Koučink – věda a umění“, prošla mnoha dalšími rozvojovými programy. V terapeutické práci ji zajímá změna, která vychází z potřeb klienta a také ta, která nás občas zastihne nepřipravené. Věří, že terapeutický proces může přinést oběma stranám inspiraci, hlubší porozumění sama sobě a rozšíření pohledu na věci a události kolem nás.Klára Jalovcová

Klára Jalovcová

Klára se věnuje individuální a párové terapii v soukromé praxi. Dlouhá léta pracuje poradensky s rodiči a jejich dětmi. Vystudovanou má rehabilitační a psychosociální péči, absolvovala dlouhodobý výcvik v rogersovské terapii. V současnosti si dodělává výcvik v párové a rodinné terapii. Terapeutický přístup si doplnila o výcvik v mediaci. Praxe ve státní správě jí umožňuje využívat i zkušeností a znalostí z oblasti sociálně právní ochrany dětí. Kromě soukromé praxe pracuje v neziskové organizaci pomáhající dětem a jejich rodinám, které zažívají domácí násilí.Barbora Janečková

Barbora Janečková

Barbora je klinický psycholog a psychoterapeut. Vystudovala psychologii FF UK v Praze, během studia a po něm pracovala v Krizovém centru Riaps, nyní má soukromou praxi. Barbora je zakladatelkou Českého institutu biosyntézy a terapeutického centra Pod křídly a je také senior trenérkou International Institute of Biosynthesis. Původně chtěla studovat historii, protože ji fascinovaly jako dítě příběhy, při terapeutické práci je jí ctí, když může pomoci k tomu, aby byl její klient spokojenější se svým životním příběhem. Je pro ni důležité, aby to, co dělá, a její život, dávalo smysl.Lucie Kašová

Lucie Kašová

Lucie se věnuje individuální psychoterapii a poradenství. Nabízí podporu při seberozvoji v osobním nebo partnerském životě. Má zkušenosti s prací se ženami s traumatickými zážitky během těhotenství a při porodu. Vystudovala ETF UK. Absolvovala výcvik krizové intervence, somatickou psychoterapii Biosyntéza, výcvik PBSP a výcvik v psychoanalyticky orientované párové a rodinné terapii. Je členkou Českého institutu biosyntézy, Asociace PBSP a členkou České asociace pro psychoterapii.Jitka Knebortová

Jitka Knebortová

Jitka se ve své soukromé praxi v Pečkách věnuje individuální terapii metodou biosyntéza, fyzioterapii a poradenství a dále je zaměstnána na rehabilitaci v Českobrodské nemocnici. Jitka je vystudovaná fyzioterapeutka s mnoha odbornými kurzy, absolvovala základní i supervizní výcvik v biosyntéze. Dlouhodobě se věnuje problematice seniorů a demence. Má zkušenosti s poskytováním podpory rodinám, které pečují o mentálně postižené děti, seniory, těžce postižené osoby a umírající. Odborně se zajímá o téma chronické bolesti a nacházení cest k úlevě péčí o tělo i o duši. Při své práci napomáhá klientům k tomu, aby se do jejich života začal navracet klid a stále častěji do něj proudila radost.Hana Konečná

Hana Konečná

Hanka se ve své praxi věnuje zejména krizové intervenci, psychologickému poradenství a psychoterapii. Vystudovala sociální pedagogiku na MU v Brně a nyní dokončuje studium jednooborové psychologie na FF UK v Praze. Také absolvovala různé výcviky a  kurzy, např. výcvik v krizové intervenci, motivační rozhovory a v současné době je ve čtvrtém ročníku výcviku v gestalt terapii (IVGT). V praxi působila v organizacích podporujících lidi s duševním onemocněním a pracuje na krizové lince nejen pro dospělé osoby. Hanka má ráda tvořivou práci s klientem a používá metody gestalt terapie, přičemž důvěřuje v přirozené regenerační zdroje, které jsou v každém člověku. Krom terapie působí i jako lektorka a intervizorka.Mgr. Radka Košňarová

Radka Košňarová

Ve své praxi se dlouhodobě zaměřuje na práci s rodinami, individuální psychoterapii dětí, adolescentů a dospělých. Věnuje se především tématům partnerství a rodičovství, osobnostního růstu a provázení náročnými životními obdobími nebo konflikty ve vztazích. Na podobná témata lektoruje pro různé organizace a firmy. Spolupracuje se sdružením terapeutů IPDAR v rámci vzdělávání odborné veřejnosti. Vystudovala sociální práci na PF TU v Liberci a studiu psychoterapie se věnovala na PVŠPS v Praze. Absolvovala výcvik v krizové intervenci, mediaci a další dlouhodobé i kratší kurzy v daseinsanalytickém a gestalt přístupu v práci s klienty, psychoterapii dětí a mladistvých z pohledu psychoanalýzy, nebo systemický přístup v práci s rodinou, rodinnou diagnostiku. Aktuálně je ve třetím roce základního výcviku v biosyntéze.Petra Králová

Petra Králová

Petra pracuje jako krizová pracovnice v SOS centru a jako terapeutka v Acorusu, od roku 2009 má svoji terapeutickou praxi. Vystudovala sociální práce na FF UK v Praze, absolvovala výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii (Integra) pod vedením S. Morávka a výcvik v PBSP, kurz TKI, Krizové intervence, Tělo a krize, Práce s tělem v psychoterapii. Petra pracovala v krizovém centru RIAPS, v Denním psychoterapeutickém sanatoriu jako terapeutka a sociální pracovnice.Klára Šimáčková Laurenčíková

Klára Šimáčková Laurenčíková

Klára vystudovala speciální pedagogiku na PF UK, absolvovala psychoterapeutický výcvik, výcvik v somatickém koučování a účastnila se celé řady kurzů zaměřených na práci s traumatem. Pracovala v Jedličkově ústavu a školách, působila v nevládních organizacích zaměřených na pomoc osobám ohroženým domácím násilím a obětem obchodování s lidmi, vedla podpůrné skupiny pro děti z rodin zasažených násilím. V současné době pracuje Klára jako externí pedagog na PF UK, je předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a místopředsedkyní Vládního výboru pro prevenci domácího násilí. Klára poskytuje služby projektové supervize, moderace a facilitace.Michaela Lipková

Michaela Lipková

Michaela se věnuje individuální terapii a poradenství. Pracuje na Psychosomatické klinice a má svou individuální praxi. Zaměřuje se především na dospělé klienty, kterým nabízí podporu při zvládání obtížných životních situacích. Zabývá se také psychosomatickými, úzkostně depresivními, či posttraumatickými stavy. Vystudovala Filozofickou fakultu UK, obor pedagogika. Pracuje metodami biosyntézy a gestalt terapie, při kterých využívá práci s tělem, dechem, hlasem a vnitřními obrazy.


Yvonna Lucká

Yvonna Lucká

Yvonna vystudovala psychologii na FF UK, věnuje se individuální i skupinové psychoterapii, krizové intervenci a otázkám traumatu a psychospirituálního vývoje. Současně pracuje také jako lektorka terapeutických výcviků (např. biosyntéza a krizová intervence) a supervizorka (je držitelkou oprávnění Teachers Supervisor). Původně se Yvonna vzdělávala a profilovala jako dynamická terapeutka (analytická terapie, SUR). Později prošla výcvikem v PBSP a Biosyntéze a tyto metody využívá při své práci s klienty nejčastěji. V první etapě své profesní dráhy se věnovala lidem se speciálními potřebami (nevidomí, zrakově postižení), později byla u zrodu krizového centra RIAPS, kde následujících 10 let pracovala. Poté se věnovala především své privátní praxi. Základní idea sociální kliniky je jednou z myšlenek biosyntézy, která Yvonnu od samého začátku oslovila, v dnešním světě ji považuje za velmi důležitou a je pro ni radostí ji rozvíjet. Svoji účast na projektu Sociální kliniky vnímá jako vyvážení osobní identity terapeuta a jako energii směrovanou smysluplným a pomáhajícím způsobem.Jakub Majetný

Jakub Majetný

Pracuji v ambulanci klinické psychologie a psychoterapie v Českém Těšíně (Psychologie Těšín). Pro Sociální kliniku poskytuji mapování. Psychoterapeutické kompetence jsem si osvojil prostřednictvím "Dlouhodobého výcviku v Integrativní psychoterapii" a díky výcviku narativní terapie "Cestou příběhu", dále pak v dílčích kurzech focusingu, arteterapie, rodinné terapie a práce se sny. Integrativní terapie mi nabízí prostor pro to, aby byla každá terapie jedinečná a přínosná právě pro konkrétního člověka nebo rodinu, jenž ji absolvuje. Kromě diagnostiky a terapie se věnuji také multidisciplinární spolupráci, v níž vidím naději pro klienty i profesionály 21. století.Jaromír Matějek

Jaromír Matějek

K psychoterapii se dostal oklikou poté, co pracoval jako dětský lékař v nemocnici a vedle toho se věnoval lékařské a teologické etice v postgraduálním studiu. Zdálo se mu, že mezi pediatrií a filozofií cosi chybí, a proto se obrátil k psychoterapii. Prošel dlouhodobým psychoterapeutickým výcvikem v rogersovské (PCA – person-centered approach) terapii. Jeho terapeutický přístup doplňují zkušenosti ze zdravotnictví, z vysokoškolského prostředí a ze života v církevním prostředí. Spolu s Klárou Jalovcovou se věnuje také párové terapii.Ondřej Matějka

Ondřej Matějka

Ondřej poskytuje psychologické poradenství a individuální terapii. Nabízí provázení a podporu při hledání orientace, porozumění a vlastních zdrojů v náročných situacích v osobním, partnerském i profesionálním životě. Ve své práci využívá prvků biosyntézy, PBSP a psychoanalyticky orientované psychoterapie. Vystudoval historii a sociologii v Praze, Paříži a Ženevě a absolvoval základní výcvik v biosyntéze, v krizové intervenci, v práci se změněnými stavy vědomí aj.Stanislav Matoušek

Stanislav Matoušek

V současné době se věnuje především budování své vlastní psychoterapeutické praxe v Brně. Vystudoval všeobecné lékařství na 3. LF UK v Praze, po promoci se devět let věnoval výuce na 1. LF UK a tvorbě e-learningových aplikací, které vysvětlují vznik nemocí z pohledu klasické medicíny. Má doktorát z biomedicínské informatiky. Již během studia se zajímal též o psychoterapii, má za sebou sebezkušenostní terapii (Dasain a dynamicky orientovanou). Již téměř 10 let se zajímá o somatické (tělové) přístupy k psychoterapii, nejdříve na sebezkušenostních seminářích u Jitky Vodňanské a jinde a poté v terapeutickém výcviku biosyntézy. Na tělové prožívání orientované přístupy považuje za velmi hluboké a inspirující, metodu biosyntézy pak za vynikající jak pro osobní rozvoj a růst, tak pro léčení následků prodělaného psychického traumatu. v posledních letech se zabýval též psychiatrií na několika pracovištích, a to především při léčbě závislostí (PN Bílá Voda) a při pomoci lidem v akutních psychiatrických stavech (PN Bílá Voda, FN Olomouc). Spolupracoval na rozjezdu terénní psychiatrické služby v okresu Jeseník (Zahrada 2000). Je členem skupiny propagující použití metody Otevřeného dialogu při zvládání akutních psychotických krizí v rodině klienta (www.otevrenedialogy.cz). Za svůj vlastní zdroj považuje Latinskou Ameriku s její hudbou, kulturou a vřelostí v mezilidském kontaktu.Tomáš Mertin

Tomáš Mertin

Tomáš vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK, pracuje jako psycholog, psychoterapeut a kouč. Ve své praxi se potkává s lidmi mnoha osudů a příběhů, pro které vytváří prostor, ve kterém lze hovořit otevřeně o těžkostech a situacích, které život přináší. Vychází z psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii, spolupracuje dlouhodobě s Poradnou pro integraci, psychoterapii a konzultace poskytuje i cizincům žijícím v ČR. Kromě terapeutické práce pracuje jako lektor a kouč pro firemní klienty.Lenka Mrázková

Lenka Mrázková

Lenka je původní profesí právník a této profesi se i nadále věnuje. Vystudovala PF UK Praha (1990-1995), včetně postgraduálního studia, jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci (2008-2012) a absolvovala také základní i supervizní výcvik v biosyntéze, výcvik v rodinných konstelacích a další workshopy, ze kterých čerpá zkušenosti. Věnuje se individuální psychoterapii a poradenství.Hana Netušilová

Hana Netušilová

Hanka původně vystudovala VŠCHT v Praze a nastoupila dráhu vědkyně. Touha pracovat s lidmi a pro lidi ji brzy přivedla ke změně profesního pole: přes 10 let působí v sociálních službách pro duševně nemocné či seniory v oblasti vzdělávání a péče o pracovníky. Paralelně studuje a od roku 2010 nabízí individuální psychoterapii a provázení osobnostním růstem. Prošla Pražskou psychoterapeutickou fakultou, ročním sebezkušenostním výcvikem v práci s rozšířenými stavy vědomí, čtyřletým výcvikem v satiterapii a nespočtem kratších programů teoretických, sebezkušenostních i praktických. Výzkumnická mysl jí zůstala: fascinuje ji hloubka lidského příběhu každého klienta, síla vnitřních léčivých zdrojů a cítí se poctěna důvěrou, že jim může být svědkem a prostředníkem.Michaela Nosková

Michaela Nosková

Michaela se ve své praxi věnuje individuální terapii, poradenství a spolupráci s lidmi, kteří mají zkušenosti s duševním onemocněním. Zaměřuje se především na dospělé klienty, kterým nabízí podporu při zvládání obtížných životních situací. Pracuje v psychiatrické nemocnici v Bohnicích jako terapeutka a sociální pracovnice a v o.p.s. Kokoza, kde spolupracuje s lidmi s duševním onemocněním. Baví ji lektorovat, poskytovat intervize a sebevzdělávat se. Vystudovala Sociální práci na VOŠ a Sociální pedagogiku na HTF UK. V současné době je ve čtvrtém ročníku Integrovaného výcviku v Gestalt terapii (IVGT) a pracuje pod pravidelnou supervizí.Jana Nováková

Jana Nováková

Jana se věnuje psychologickému poradenství, krizové intervenci a psychoterapii. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze a PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor). Pracovní zkušenosti má z pedagogicko-psychologické poradny pro děti, kde se věnovala zejména diagnostice a poradenství v oblasti školství (individuální práce s dětmi, rodiči, učiteli, vedení seberozvojových dětských skupin). Pracovala také v krizovém centru v Praze (SOS centrum) pro dospělé klienty jako krizová pracovnice, psycholožka a terapeutka. Nyní pracuje ve své soukromé praxi s dospělými, dětmi a jejich rodiči. Při práci s dětmi využívá kromě prvků biosyntézy a PBSP také terapii hrou. Soukromou psychologickou praxi má Jana v Praze a Berouně.Miroslav Novotný

Miroslav Novotný

Miroslav se věnuje individuální a skupinové terapii a poradenství. Vystudoval 1. LF UK (1994-2000) a svou profesní dráhu věnuje komplexní adiktologické péči o klienty s problematikou různých typů závislostí. V psychoterapii má za sebou dlouhodobý výcvik dynamicky orientované skupinové terapie, sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii, semináře a workshopy zaměřené na arteterapii a práci s tělem. Aktuálně je ve výcviku procesově orientované psychologie v rámci IPOP. Kromě terapeutické práce vyučuje studenty na VŠ, vede seberozvojové semináře a je certifikátorem odborné péče při NVF.Iva Ouhrabková

Iva Ouhrabková

Iva se věnuje individuální a skupinové arteterapii, práci s dětmi i dospívajícími. Vystudovala VŠST v Liberci a AMU ALD v Praze obor scénografie. Dále absolvovala pětiletý kurz v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením, dvouletý akreditovaný kurzu artefiletiky, arteterapie a řadu dalších kurzů zaměřených na arteterapii, práci s hlínou (Drama v hlíně, práce v HP) a pod. Je také držitelkou licence pro práci s autorskou sadou projektivních koláží Miroslava Huptycha. Iva je členkou Sdružení českých výtvarných umělců, The International Academy of Ceramics, České arteterapeutické asociace. V současné době je v základním výcviku v biosyntéze. Zajímá ji práce s člověkem v jeho celistvosti. Líbí se jí objevovat v každém jedinci jeho tvořivý potenciál, skryté možnosti a zároveň být průvodcem na jeho nově vykročené (Objevené) cestě. Soukromou praxi má Iva ve svém atelieru v Liberci.Eva Oujezská

Eva Oujezská

Eva se v rámci své praxe věnuje psychoterapii, psychologickému poradenství , pracuje s dospělými, dospívajícími a páry. Vystudovala jednooborovou psychologii a sociální pedagogiku na Filosofické fakultě v Brně, absolvovala různé výcviky a kurzy, např. PBSP, psychodynamickou individuální psychoterapii (BIP), práci s denním sněním (KIP), krizovou intervenci, práci s traumatem, psychodiagnostické kurzy a supervizní vzdělání. Klienty v roli průvodce doprovází na cestě, při které znovu hledají životní smysl, vnitřní harmonii a štěstí, stejně jako nacházejí svoje vnitřní zdroje. Dlouhodobě se angažuje v problematice domácího a sexuálního násilí, je zakládající členkou organizace Persefona. Věnuje se také lektorování kurzů a workshopů v oblasti osobnostního rozvoje a psychologické diagnostiky a supervizi především v sociálních službách.Petr Pašek

Petr Pašek

Petr je profesí psycholog a terapeut dlouhodobě působící v neziskovém sektoru. Náturou je spíše poutník a běžec na střední a dlouhé tratě než-li sprinter. V kontaktu je spíše pečující, kladoucí otázky než konfrontující a poskytující jednoduché odpovědi. Při své práci rád oživuje a zkoumá přítomný prožitek a jeho tělesný otisk. Nalézá hluboký smysl v provázení lidí při hledání sebe, vlastních zdrojů, hodnot a rovnováhy a současně v podpoře odvahy dle toho žít pospolu s ostatními. Vystudoval psychologii na FF UK v Praze (2003-2011) a absolvoval kurz telefonní krizové intervence, výcvik v gestalt terapii (IVGT) a v současné době je v základním výcviku biosyntézy.Ilona Peňásová

Ilona Peňásová

Ilona pracuje s lidmi v krizích a obtížných životních situacích, s lidmi se zkušeností traumatu i s posttraumatickými potížemi, dále s těmi, kteří mají problémy v mezilidských vztazích i ve vztahu sama k sobě, spolu s klienty pracuje také na jejich osobnostním rozvoji, podporuje jejich sebepoznání a sebeúctu. Má důvěru v léčivou sílu psychoterapie a práce na sobě. Má – především ze své práce v hospici – zkušenost i s podporou a doprovázením lidí s nevyléčitelnou nemocí a lidí na konci života, ale i s jejich blízkými a pečujícími. Snaží se jim pomoci zpracovávat a přijímat ztrátu, ale i hledat své nové místo a nový směr v životě. Zabývá se též tématy duchovního přesahu a psychospirituální krize. Vycházím především z principů a metodiky PBSP a biosyntézy, ale i z dalších dynamických i na tělo orientovaných psychoterapeutických směrů. Vystudovala psychologii a češtinu na FFUK (1992), má dlouhodobý výcvik SUR, PBSP a  výcvik v biosyntéze.Hana Peterková

Hana Peterková

Hana se věnuje individuální terapii a poradenství. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UPOL. Ve své práci využívá techniky denního snění (KIP) a biosyntézy. Zabývá se psychosomatikou, přesahovými tématy a možnostmi růstu. Pracuje na Psychosomatické klinice v Praze. Má také dlouhodobé zkušenosti z manželského poradenství, telefonické krizové intervence, s lektorováním a výukou na VŠ, vedením terapeutických skupin. Hana vnímá psychoterapii jako krásný a velmi účinný nástroj pomoci při chůzi po užších a méně přehledných stezkách života, ale také jako zdroj možností a rozletu.Veronika Pinkasová

Veronika Pinkasová

Veronika poskytuje individuální terapii, krizovou intervenci a poradenství. Při své práci vychází z individuálních potřeb klienta, coby prioritu vnímá vytvoření bezpečného a nehodnotícího prostoru coby místa obnovy vlastních sil a zdrojů. K řešení konkrétních obtíží přistupuje celostně a v kontextu hledání naděje a chuti (do) života. Svou roli vnímá především jako pozici průvodce, jdoucího po boku klienta jeho životní krajinou.

Vystudovala sociální práci a sociální politiku na FFUK a absolvovala různé výcviky a kurzy, např. terapii zaměřenou na člověka, krizovou intervenci a trauma, výcvik v biosyntéze aj. Pracovala v Jedličkově ústavu, DS Sananim, krizových službách a jako lektorka a externí poradce v komerčních i neziskových organizacích.Ivana Pýchová

Ivana Pýchová

Ivana ráda objevuje nové obzory, a rozšiřuje tak repertoár zažitých představ o tom, co je a není možné. Terapeutickou práci vnímá jako bezpečný prostor pro takové zkoumání. Vystudovala filosofickou fakultu v Olomouci, poté pracovala v několika neziskových organizacích jako sociální pracovnice. Životní příběhy klientů i příběhy mnoha dalších lidí z jejího okolí, včetně jejího vlastního, ji opakovaně přesvědčují o bohatství našich možností léčení, osobního rozvoje a růstu. Ivana je v poslední části psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Absolvovala řadu kurzů a sebezkušenostních programů zaměřených na práci s krizí a traumatem a s tématikou psychospirituálního rozvoje. Současně působí i jako členka interního týmu Sociální kliniky, kde se věnuje přípravě projektů a grantů. K pocitu životní spokojenosti potřebuje cítit smysluplnost svého počínání, kreativitu a radost.Lucie Rozsnyó

Lucie Rozsnyó

Lucie se převážně věnuje terapeutické práci s hlasem v biosyntetickém kontextu. Ráda provází klienty v náročných životních situacích a pomáhá jim hledat cestu k sobě sama. V terapeutické práci se opírá o principy tělově orientované psychoterapie v metodě biosyntéza. Dále ráda využívá prvky muzikoterapie a věnuje se astro-psychologickému poradenství. Vystudovala JAMU v Brně (zpěv, interpretaci a teorii interpretace) a později absolvovala kurzy muzikoterapie a astrologie. Jako zpěvačka vystupuje na různých českých a zahraničních festivalech se specializací na barokní a soudobou hudbu. V současné době je v 2. části základního výcviku v biosyntéze. Lucie následuje hlas svého srdce a ráda provází klienty k jejich vlastním zdrojům a podporuje jejich potenciál. Soukromou praxi má v současné době v Brně a Břeclavi.Eliška Rothová

Eliška Rothová

Eliška se věnuje individuální psychoterapii a poradenství, koučování a supervizím pracovníků, dále také rozvoji komunikace (pro rodiny s dětmi i pomáhající pracovníky) s využitím VTI - videotréninku interakcí. Vystudovala na FFUK v Praze sociální práci (1991 - 1996), absolvovala výcviky v systemické psychoterapii, videotréninku interakcí, integrativní supervizi, somatickém koučování a výcvik v  biosyntéze. Při práci propojuje rozhovor zaměřený na řešení s využitím dalších zdrojů člověka: s imaginací, hravostí a fantazií, s prožíváním na tělesné a emocionální úrovni. Kromě práce s klienty se věnuje vzdělávání ve VTI a supervizi.Monika Rousová

Monika Rousová

Monika pracuje jako individuální terapeut a kouč pro dospělé a dospívající. Terapii vnímá jako bezpečný prostor, kde se klient může zastavit, hledat pro sebe dobré cesty a zažít, že je mu někdo nablízku. Vedle terapie a koučování působí mnoho let v oblasti personalistiky a managementu, proto nabízí i poradenství v pracovně právních tématech nebo při hledání práce. Vystudovala speciální pedagogiku na PedFUK v Praze, absolvovala výcvik v telefonické krizové intervenci, sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v koučování (dosáhla stupně ACC v mezinárodní federaci koučů), a dokončila kompletní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze.Andrea Růsková

Andrea Růsková

Andrea se ve své praxi především věnuje individuální terapii a poradenství. Dlouhá léta pracuje s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami v systému náhradní výchovy. Nově se také věnuje individuální terapii dospělých. Nabízí pomoc lidem v obtížných situacích, hledajícím podporu ke změně, či osobám s potřebou zorientovat se ve svém prožívání. S hlubokým respektem k jedinečnosti každého člověka doprovází při odkrývání vlastní cesty. Věří v laskavost a porozumění k odlišnostem u druhých, ale především ve vztahu člověka k sobě samému. Vystudovala Speciální pedagogiku na UP v Olomouci. V současné době je v pátém ročníku Integrovaného výcviku v Gestalt terapii (IVGT).Marjánka Růžičková

Marjánka Růžičková

Marjánka provází a podporuje klienty v orientaci v jejich životním příběhu a v naléhavých životních situacích. V individuální terapii a poradenství využívá prvky somatické psychoterapie metody biosyntéza. Pracuje se slovy, s dechem, hlasem a tělem. Zabývá se možnostmi osobnostního rozvoje a nalézání vnitřních zdrojů člověka na podporu pro příznivé životní změny. Marjánka vystudovala na FF UK v Praze historii tištěné knihy. Prošla sebezkušenostními skupinami v PBSP terapii a workshopy v procesově orientované psychoterapii. Věnuje se tématům výchovy a vzdělávání dětí. Dlouhodobě působila v personální agentuře. Marjánka je absolventkou základního výcviku v metodě biosyntéza a frekventantkou supervizní části tohoto výcviku. Těší jí tanec a zpěv, dva tvořivé prameny radosti v každodenním životě.Tomáš Ryba

Tomáš Ryba

Tomáš je psycholog. Vystudoval FF Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2010 -2014 absolvoval výcvik v Gestalt psychoterapii v institutu Dialog. Gestalt přístup pro něj není jen o způsobu práce s klientem ale i styl života, který se snaží žít. Pracuje v psychiatrické léčebně a v soukromé praxi v jižních Čechách. Věnuje se převážně individuální a skupinové psychoterapii s dospělými klienty.Veronika Sailerová

Veronika Sailerová

Veronika se věnuje individuální terapii, psychologickému poradenství a koučování. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze a jednooborovou bohemistiku na FF UK. Řadu let pracovala jako HR manažerka ve farmacii, vedla knižní nakladatelství, věnovala se seberozvojovým programům pro manažery a lektorování. Veronika absolvovala výcvik v biosyntéze, dále výcvik v gestalt terapii, v psychologickém koučování aj. V rámci Českého institutu biosyntézy zastává roli výkonné ředitelky, bdí nad hladkým průběhem výcviků, workshopů i dalších vzdělávacích programů, má na starosti každodenní chod institutu a vše, co to obnáší.Barbora Sládeková

Barbora Sládeková

Som klinický psychológ a psychoterapeut a poskytujem psychoterapeutické služby a psychodiagnostiku v ambulantnej starostlivosti v meste Písek a Sokolov, mám i súkromnú prax v Plzni. Dlhé roky som pracovala na lôžkových oddeleniach – psychiatrických, mám 10 ročnú prax v práci so závislými klientami od všetkých psychoaktívnych látok. V prístupe ku klientom využívam teoretické zázemie na človeka orientovanej psychoterapii, ako ju sformuloval Carl Rogers. Týmto spôsobom pracujem i s deťmi, ktoré vediem psychoterapeuticky prostredníctvom hry. Takéto kurzy aj lektorujem a pracujem ako supervízorka v SR a ČR. Som frekventantkou biosyntentického výcviku, v 2 roku.Kateřina Sarkisova

Kateřina Sarkisova

Kateřina se věnuje individuálnímu terapeutickému provázení a poradenství. Obrací se na ni lidé, kteří hledají cestu většího porozumění sobě, druhým, světu a vzájemným souvislostem. Vystudovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu a VOŠ obor sociální pedagogika (1997-2000) a teologie (2001-2006) a absolvovala základní i supervizní výcvik v biosyntéze (2008-2012), výcvik krizové intervence a výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii. Vedle privátní praxe se věnuje pořádáním kurzů osobnostního rozvoje, je lektorkou biosyntetických seminářů.Naďa Soukupová

Naďa Soukupová

Naďa poskytuje terapii, poradenství a krizovou intervenci. Vystudovala humanitní vědy a jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově, absolvovala kompletní výcvik v biosyntéze, dlouhodobě navštěvovala seminář systemického přístupu, a průběžně se účastní různých kurzů a workshopů (hypnóza, focusing, práce se sny ad.). Pracovala např. s lidmi se zdravotním handicapem nebo s odsouzenými muži v pankrácké věznici. V současnosti má soukromou praxi a v Intervenčním centru se věnuje lidem, kteří byli vystaveni domácímu násilí, i jeho původcům, kteří chtějí změnit své chování. Nadiny profesní i osobní postoje ovlivnilo také několik cest do Indie, které jí dovolily blíže se seznámit s teorií a praxí východní moudrosti, a pozvolna ji integrovat do svého života. S klienty se zaměřuje na emoční úlevu, sebepřijetí a probuzení přirozených úzdravných procesů.Ela Stružková

Ela Stružková

Absolvovala v ČIB nejprve výcvik v somatickém koučování, poté základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Momentálně je v supervizním biosyntetickém výcviku. Vedle individuální psychoterapie se věnuje práci s tělem - zejména biodynamickým masážím a Schmittovým integrativním masážím s prvky aromaterapie. Původně absolventka FF UK (obor český jazyk a literatura – občanská nauka) prošla řadou různých zaměstnání, resp. povolání, od výuky na střední a vysoké škole, přes práci pro zahraniční a české společnosti, po vedení vlastní jazykové školy. Setkání s prací s tělem, s biodynamikou a s biosyntézou se stalo zásadním bodem obratu v jejím životě. Považuje je za dar, o který by se ráda podělila s ostatními.Eva Svobodová

Eva Svobodová

Eva vystudovala lékařskou fakultu UK v Praze a atestovala z lékařské mikrobiologie. Posledních deset let se začala profilovat jiným směrem, protože chtěla být více v pro ni smysluplném kontaktu s člověkem. Absolvovala základní výcvik v  biosyntéze a nyní asistuje v různých seberozvojových programech a v terapeutickém výcviku. Poskytuje služby formou individuální psychoterapie a poradenství.Lucie Šídová

Lucie Šídová

Lucie se věnuje individuální terapii a somatickému koučování. Vystudovala sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Hradec Králové. Má ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii a výcvik somatického koučování. Nyní je frekventantkou v psychoterapeutickém výcviku v biosyntéze. Dlouhodobě se angažuje v oblasti domácího a sexuálního násilí, v práci s traumatem, terapeutické práci se ženami ze sexbyznysu a v oblasti sexuality osob s hendikepem. Věnuje se též publikační, mediální a lektorské činnosti.Andrea Šimečková

Andrea Šimečková

Andrea při své práci využívá prvky Biosyntézy a Gestaltterapie. Má mnohaletou pedagogickou zkušenost s dětmi a dospívajícími. Vystudovala Pedagogickou fakultu (1996-2003), absolvovala systematický výcvik ve skupinové psychoterapii Instep a v současné době je v supervizním výcviku biosyntézy.Pavla Špeldová

Pavla Špeldová

Pavla se věnuje individuální terapii a poradenství v Písku. Převážně se zaměřuje na osobností rozvoj a na podporu v obtížných životních situacích. Také nabízí skupinové programy orientované na podporu lidem s nadváhou a sklonem k nutkavému přejídání. Vystudovala portugalštinu a češtinu na FF UP, na USP v São Paulu se věnovala studiu indiánských a afro-brazilských kultur. Prošla Pražskou psychoterapeutickou fakultou, absolvovala výcvik v dynamicky orientované skupinové psychoterapii, v systemických konstelacích a řadu krátkodobých kurzů a seminářů. v současné době je ve druhém ročníku výcviku v Biosyntéze. Věří, že člověk je jako zahrada, která kvete a plodí, když ji věnujeme péči, kterou potřebuje. s úctou pohlíží na to, když lidé najdou způsob, jak o sebe dobře a láskyplně pečovat.Valerie Štáfková

Valerie Štáfková

Valerie se věnuje psychiatrii a psychoterapii. Vystudovala 1. lékařskou fakultu v Praze /1995/, atestovala v oboru psychiatrie /1998/, dále absolvovala psychoterapeutické výcviky SUR, gestalt a PBSP a řadu krátkodobých kurzů a seminářů (např. krizová intervence, práce s traumatem, psychospirituální krize…). Odbornou praxi získávala v psychiatrické léčebně Praha Bohnice, v krizovém centru RIAPS, v Dejvickém psychoterapeutickém centru. V současné době se věnuje zejména psychoterapii v soukromé praxi, spolupracuje také se sdružením Diabasis (podpora lidí, kteří procházejí psychospirituální krizí).Václav Štrunc

Václav Štrunc

Václav se věnuje individuální a skupinové psychoterapii a krizové intervenci. Zaměřuje se především na dospělé klienty. Vystudoval obory Sociální a kulturní antropologii, Genderová studia a Sociální práci. Prošel výcvikem v PBSP terapii (Pesso Boyden System Psychomotor) a kurzem komplexní krizové intervence. Nyní pracuje jako sociální pracovník a terapeut v sociálně aktivizační službě Archa pro rodiny s dětmi v obtížné životní situaci a jako terapeut v Pointu 14 pro lidi se závislostmi a v soukromé praxi v Psychosomatickém a psychoterapeutickém centru Plzeň. Dlouhodobě působil jako dobrovolník v Bílém kruhu bezpečí. Zajímají ho témata traumatu a psychospirituálního vývoje.Kateřina Tóthová

Kateřina Tóthová

Katka se věnuje individuální terapeutické práci s dětmi i dospělými. V současné době pracuje jako psychoterapeutka a psycholožka v soukromé praxi a zároveň v Arše pro rodiny s dětmi v Plzni. Dokončuje komplexní pětiletý výcvik integrace v psychoterapii, absolvovala kurz kompletní krizové intervence a nadále se vzdělává především v oblasti terapie hrou s dětmi a práce s traumatizovanými klienty. Používá integrativní přístup k terapii – domnívá se, že terapeut si vytváří vlastní terapeutický styl, který je blízký jeho životním i odborným zkušenostem a porozumění světu. Vychází z prvků, které jsou společné a účinné napříč psychoterapeutickými směry, zároveň respektuje specifické metody a techniky práce pro určitou problematiku. Při své práci čerpá nejvíce z Gestalt terapie, logoterapie, na tělo zaměřených a psychodynamických směrů. Vždy se však snaží reagovat na různorodé potřeby svých klientů a volit způsoby práce „ušité na míru“ konkrétnímu klientovi.Renáta Trčková

Renáta Trčková

Renáta je koučka, lektorka a terapeutka. Pracuje jako konzultantka ve firemním sektoru, lektoruje měkké dovednosti ve firmách a dělá kurzy osobnostního rozvoje. Pohybuje se rovněž na poli zážitkové pedagogiky. Původně je magistrou farmacie, má výcvik SUR, koučovací výcvik a prošla si mnoha dalšími rozvojovými programy. Ráda propojuje různé přístupy. V terapeutické práci ji zajímá změna, která vychází z potřeb klienta. Věří, že terapeutický proces může přinést oběma stranám inspiraci a potřebné nové úhly pohledy. Při práci s klienty i v jejím osobním životě je pro ni důležité stále hledat možnosti, které vedou k nalezení vnitřní moudrosti, pocitu radosti, štěstí a spokojenosti.Petra Třešňáková

Petra Třešňáková

Petra se věnuje individuální psychoterapii a poradenství. Jako soukromá terapeutka pracuje od roku 2005. Dříve pracovala na krizovém centru v Riapsu a  Centru krizové intervence v psychiatrické léčebně v Bohnicích. V současné době pracuje zároveň jako lektorka výcviku krizové intervence a vede různé semináře pro pracovníky sociálních služeb. Absolvovala výcvik v psychoanalytické psychoterapii a základní výcvik v biosyntéze, nyní je součástí supervizního výcviku v biosyntéze. Má zkušenosti s PBSP metodou práce a dalšími metodami práce s tělem a neverbálními technikami. Věnuje se zejména provázení klientů, kteří hledají cestu z náročných nebo bolestivých životních a rodinných situací, se vztahovým obtížemi nebo chtějí lépe porozumět sami sobě a druhým. Nabízí možnost krizové intervence, ale zejména dlouhodobější práci, která umožní klientům jít do hloubky jejich osobního příběhu, porozumět svým naučeným vzorcům prožívání a chování a nacházet zdroje osobního rozvoje, síly a životních možností a změn.Tereza Urbanová

Tereza Urbanová

Tereza v rámci své soukromé praxe nabízí individuální i párovou terapii, poradenství, krizovou intervenci a koučink. Mimo to pracuje terapeuticky s oběťmi domácího a sexuálního násilí v organizaci Persefona v Brně. Jednooborovou psychologii vystudovala na FF UP v Olomouci, absolvovala dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii a další kurzy např. kompletní krizové intervence, transakční analýzy, poradenské propedeutiky, edukativní rodičovské terapie, arteterapie a na řešení orientovaného koučinku. Snaží se svůj způsob práce kreativně přizpůsobovat potřebám každého klienta. Věří v možnost změny. Vždy se snaží hledat spolu s klientem jeho zdroje a silné stránky. Kromě spolupráce formou rozhovoru nabízí i možnost využití technik psychodramatu, zpracování emocí formou arteterapie, využití imaginativních a relaxačních technik nebo vybraných technik práce s tělem.Alena Večeřová Procházková

Alena Večeřová Procházková

Alenu baví probouzet v lidech tvořivost a hravost a chuť žít dobrý život pro sebe i pro druhé. Alena vystudovala všeobecné lékařství na1.LF UK Praha a poté se specializovala jako psychiatr (atestace 1996, 2002) a psychoterapeut (od r. 2001) pro dospělé. Věnuje se individuální i skupinové psychoterapii, zejména u úzkostí, depresí, závislostí a poruch osobnosti, dále u témat psychosomatiky a psychospirituálního vývoje. Současně působí také jako lektorka výcviku v dynamické skupinové psychoterapii (Skálův Institut) a supervizorka (ČIS), jako lektorka se angažuje v postgraduálním vzdělávání psychiatrů, fyzioterapeutů a praktických lékařů. Alena absolvovala 5letý výcvik ve skupinové psychoterapii a později v biosyntéze, kurzy KBT, transakční analýzy a práce s krizí a traumatem. Profesní dráhu začínala v PN Bohnice, pokračuje v psychiatrické ambulanci a v privátní psychoterapeutické praxi.Pavel Veselský

Pavel Veselský

Pavel se věnuje individuální terapii a poradenství. Pracuje s dospělými, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, a dle potřeby je doprovází malý kus jejich životní cesty. Vystudoval obor sociologie a andragogika, pracuje dlouhodobě v neziskovém sektoru, učí na univerzitě, absolvoval výcvik v gestalt terapii (IVGT Praha) a dále se vzdělává (Terapie zaměřená na emoce, EFT). Mezi jeho profesní zájmy patří mimo jiné internetové poradenství a krizová intervence formou chatu (E-linka). Spolupracuje také se sdružením Diabasis (podpora lidí, kteří procházejí psychospirituální krizí). Místem jeho působení je Olomouc.Radka Víchová

Radka Víchová

Radka pracuje sedmým rokem jako školní psycholožka, kde se věnuje převážně psychologickému poradenství, krizové intervenci s dětmi a dospívajícími, ale i s dospělými (pedagogy, rodiči). Nejčastěji se setkává s výchovnými a vzdělávacími problémy, psychosomatickými obtížemi, rodinnými a vztahovými problémy. Ráda pracuje i pomocí projektivních, neverbálních, kresebných a dalších kreativních metod. Radka vystudovala psychologii na FF UK. Je absolventkou výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii SUR, dále pak kurzu neuro-vývojové stimulace "Pohybem se učíme" a řady dalších kurzů. V současné době je ve výcviku biosyntézy. Její velkou radostí je kromě tří dětí i práce pro neziskovou organizaci Lékořice.Petra Wűnschová

Petra Wűnschová

Petra již 12 let pracuje v psychosociálním centru ACORUS jako arteterapeut, dětský terapeut a pedagogický pracovník. Věnuje se zde dětem, které zažily domácí násilí a  vyrovnávají se s rozchodem rodičů i obtížnou rodinnou historií. Zajímá ji práce s traumatem, celým rodinným systémem a sociální přesah terapie. Petra vystudovala arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Profesně se nadále vzdělává, např. v těchto výcvicích - Sandtraytherapy (Madeileine de Little, specialistka na práci s dětskými obětmi trestných činů), výcvik v biosyntéze (3. rok základního výcviku) aj.Petr Žídek

Petr Žídek

Petr se věnuje individuálnímu koučování, psychoterapii a seberozvojovým programům. Jeho specializací je kariérní poradenství dospělým a to jak v obdobích naléhavé potřeby změny, tak v problematických situacích propuštění ze zaměstnání nebo dlouhodobého neúspěšného hledání práce. Přes 15 let řídí společnosti, které se věnují personálnímu poradenství a rozvoji talentů. Petr absolvoval výcvik v psychologickém koučování a v současné době ukončuje základní výcvik biosyntézy.