Na začátek stránky

Poučení o zpracování osobních údajů pro terapeuty/kouče Českého institutu biosyntézy, z.ú./Sociální kliniky

Český institut biosyntézy zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. v současné době se Zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) a s účinností od 25.5.2018 také s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení”).

Tímto Vás vyrozumíváme o tom, že jste nám poskytl Vaše osobní údaje, jejichž součástí jsou i osobní údaje citlivé, resp. osobní údaje zařazené do zvláštních kategorií dle čl. 9 Nařízení.

Ve smyslu ustanovení čl. 13 Nařízení Vám tímto níže shrnujeme důležité informace o zpracování těchto Vašich osobních údajů.

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Český institut biosytézy, z. ú., IČ: 226 874 59, se sídlem Eliášova 21, 160 00 Praha 6, vedený v rejstříku ústavů u Městského soudu v Praze oddíl U vložka 524 (dále jen “ČIB”), e-mail: info@biosynteza.cz, webová stránka: www.biosynteza.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Podle Nařízení bude ČIB od 25. 5 .2018 povinen jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence jsou - e-mail: poverenec@biosynteza.cz

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

ČIB zpracovává osobní údaje poskytnuté terapeutem/koučem prostřednictvím smlouvy o poskytování terapeutických/koučovacích služeb pro Sociální kliniku, a dále prostřednictvím vzájemné komunikace. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

  • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení a, pokud je dárcem poskytnut, také akademický titul, korespondenční adresa/trvalé bydliště, případně adresa provozovny terapuetickcých/koučovacích služeb, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, fotografie a bližší informace o svém profesním životě.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů terapeuta/kouče ze strany správce je uzavření smlouvy o poskytování terapeutických/koučovacích služeb a řádného poskytování terapeutických/koučovacích služeb, dále informování případných zájemců o služby Sociální kliniky o terapeutech/koučech poskytujících služby pro Sociální kliniku a následně propojení klienta s terapeutem/koučem pro zahájení terapeutických/koučovacích služeb.

V rámci těchto účelů zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

  1. pro vnitřní komunikaci ČIBu/Sociální kliniky (např. předávání informací za účelem řádného poskytování terapeutických/koučovacích služeb),

a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který ČIBu poskytl terapeut/kouč, a dále

  1. v souvislosti s plněním právních povinností ČIBu, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, (např. pro účely vykazování poskytovaných služeb donorům a donátorům) nebo
  2. pokud to bude nezbytné k ochraně práv, právních nároků a oprávněných zájmů ČIBu dle příslušných právních předpisů České republiky a/nebo EU.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od terapeutů/koučů, a to zejména v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování terapeutických/koučovacích služeb, a dále v rámci vzájemné komunikace (především e-mailové, telefonnické), a z jiných podkladů a dokumentů, které terapeut/kouč ČIBu poskytne.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a terapeut/kouč má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla ČIBu nebo na jeho e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno ČIBu, může ČIB zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Případným odvoláním souhlasu terapeuta/kouče není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro ČIB, se kterými bude ČIB při poskytování služeb spolupracovat. A dále především klientům ČIBu/Sociální kliniky za účelem zprostředkování kontaktu klienta s terapeutem/koučem v souvislosti se zahájením a dále řádným plněním terapeutických/koučovacích služeb.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováním a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů terapeta/kouče je ČIBu udělen na dobu trvání spolupráce mezi terapeutem/koučem a ČIBu/Sociální kliniky na základě smlouvy o poskytování terapeutických/koučovacích služeb.

Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu.

Osobní údaje budou zpracovávány a uloženy po dobu výše uvedenou. Poté, co taková doba uplyne, uchovává ČIB osobní údaje terapeuta/kouče po dobu 5 let, a to z důvodu vedení evidence o terapeutech, s nimiž byla navázána spolupráce.

Proč jsou pro nás Vámi udělené osobní údaje nezbytné

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytnou podmínkou z hlediska spolupráce v poskytování terapeutických/koučovacích služeb. Pokud by ČIB souhlas s jejich zpracováním nedostal, nemohli bychom žádným způsobem zajistit spojení terapueta/kouče s klientem ČIBu/SK pro zahájení a následné řádné plnění terapeutických/koučovacích služeb a ani informovat na webu Sociální kliniky o spolupráci s Vámi.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám - subjektům údajů, jejichž osobní údaje ČIB zpracovává, přiznává Z. o ochraně osobních údajů a Nařízení vedle práv již uvedených výše zejména práva dále shrnutá níže.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Z. o ochraně osobních údajů: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu ČIB povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv § 21 Z. o ochraně osobních údajů: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce prování zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklá stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od ČIBu potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu a výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat ČIB o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat omezení zpravování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u ČIBu.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést u ČIBu námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů ČIBu nebo jiných osob (dle Nařízení), oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků ČIBu.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od ČIBu a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V jakékoliv záležitosti týkající se zpracování osobních údajů má subjekt, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení, právo podat stížnost u dozorového úřadu. Tímto je pro subjekty s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.