Na začátek stránky

Poučení o zpracování osobních údajů pro Zájemce o službu a Klienty Českého institutu biosyntézy, z.ú./Sociální kliniky

Český institut biosyntézy zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. v současné době se Zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) a s účinností od 25.5.2018 také s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení”).

Tímto Vás vyrozumíváme o tom, že jste nám poskytl Vaše osobní údaje, jejichž součástí jsou i osobní údaje citlivé, resp. osobní údaje zařazené do zvláštních kategorií dle čl. 9 Nařízení.

Ve smyslu ustanovení čl. 13 Nařízení Vám tímto níže shrnujeme důležité informace o zpracování těchto Vašich osobních údajů.

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Český institut biosytézy, z. ú., IČ: 226 874 59, se sídlem Eliášova 21, 160 00 Praha 6, vedený v rejstříku ústavů u Městského soudu v Praze oddíl U vložka 524 (dále jen “ČIB”), e-mail: info@biosynteza.cz, webová stránka: www.biosynteza.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Podle Nařízení bude ČIB od 25. 5 .2018 povinen jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence jsou - e-mail: poverenec@biosynteza.cz

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

ČIB zpracovává osobní údaje poskytnuté mu Zájemcem o službu prostřednictvím registrační přihlášky (dotazníku) na webových stránkách nebo dále jinou cestou, zejména v rámci mapovacího rozhovoru. V případě uzavření smlouvy o poskytování terapeutických služeb Klient poskytuje osobní údaje ČIBu v rámci konkrétní spolupráce mezi ním a terapeutem/y. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

  • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení a, pokud je dárcem poskytnut, také akademický titul, korespondenční adresa včetně označení kraje bydliště, rok narození, údaj o pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaj o studiu, případně zaměstnání či jiné výdělečné činnosti, údaj o životní situaci a sociálním zázemí, údaj o finanční situaci včetně přibližné výše měsíčních příjmů a nákladů, a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce ČIBu IP adresa a soubory cookies.
  • Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie osobních údajů (čl. 9 Nařízení): v obecné rovině údaje o zdravotním stavu, a to zejména: údaje o psychickém stavu, údaj o potřebě odborné pomoci v oblasti psychoterapie, údaj o předchozím využívání služeb psychoterapie/psychosociální péče.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje Zájemců jsou zpracovávány za účelem jejich registrace jako zájemců o služby ČIBu a následného vyhodnocení, zda by bylo vhodné s nimi navázat další spolupráci spočívající v poskytování terapeutických služeb ze strany ČIBu.

Osobní údaje Klientů jsou zpracovávány za účelem uzavření smlouvy o poskytování terapeutických služeb a řádného poskytování terapeutických služeb.

V rámci těchto účelů zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

  1. při identifikaci Zájemce a následném posuzování poskytnutých osobních údajů z hlediska jejich indikovanosti do služeb poskytovaných ČIBem,
  2. při konzultacích s terepeuty i mimo tyto konzultace v rámci řádného poskytování terapeutických služeb Klientům,
  3. pro vnitřní komunikaci ČIBu (např. předávání informací za účelem řádného poskytování terapeutických služeb)

a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlasu se zpracováním citlivých osobních údajů (zvláštní kategorie osobních údajů dle čl. 9 Nařízení), který ČIBu poskytl Zájemce, případně Klient, a dále

  1. v souvislosti s plněním právních povinností ČIBu, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, (např. pro účely vykazování poskytovaných služeb donorům a donátorům) nebo
  2. pokud to bude nezbytné k ochraně práv, právních nároků a oprávněných zájmů ČIBu dle příslušných právních předpisů České republiky a/nebo EU.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Zájemců, a to zejména v souvislosti s registrací Zájemce prostřednictvím odeslání registrační přihlášky (dotazníku) na webových stránkách ČIBu a dále v případě další komunikace se Zájemcem, ať už osobní (např. v rámci monitorovacího rozhovoru), telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které Zájemce ČIBu poskytne.

Od Klientů jsou zpracovávané osobní údaje získávány zejména v souvislosti s poskytováním terapeutických služeb a v to rámci komunikace, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které Klient ČIBu poskytne.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Zájemce a Klient má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla ČIBu nebo na jeho e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno ČIBu, může ČIB zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Případným odvoláním souhlasu Zájemce či Klienta není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní udaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro ČIB, se kterými bude ČIB při poskytování služeb spolupracovat. Těmito osobami jsou zejména terapeuté nebo další osoby.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováním a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů Zájemce je ČIBu udělen na dobu nezbytně nutnou pro posouzeni, zda by bylo vhodné se Zájemcem navázat další spolupráci spočívající v poskytování terapeutických služeb. Tato doba obvykle nepřesáhne 1 kalendářní rok.

Klient poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu, po kterou jsou mu poskytovány terapeutické služby na základě smlouvy. Tato doba je dále uvedena v této smlouvě mezi Klientem a ČIBem.

Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu.

Osobní údaje budou zpracovávány a uloženy po dobu výše uvedenou. Poté, co taková doba uplyne, uchovává ČIB osobní údaje příjemce po dobu 5 let.

Proč jsou pro nás Vámi udělené osobní údaje nezbytné

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytnou podmínkou z hlediska posouzení možnosti navázat s Vámi jako Zájemcem další spolupráci a případně Vám pak v rámci této spolupráce poskytovat terapeutické služby. Pokud by ČIB souhlas s jejich zpracováním nedostal, nemohli bychom žádným způsobem zjistit, vyhodnotit a případně ověřit, jestli byste byl/a vhodným kandidátem pro poskytování našich služeb.

V případě, kdy by s Vámi byla dále uzavřena smlouva o poskytování terapeutických služeb, jsou pro nás Vaše osobní údaje nezbytné z toho důvodu, aby Vám osoby spolupracující s ČIBem mohly terapeutické služby po celou dobu trvání spolupráce s Vámi bez problému poskytovat.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám - subjektům údajů, jejichž osobní údaje ČIB zpracovává, přiznává Z. o ochraně osobních údajů a Nařízení vedle práv již uvedených výše zejména práva dále shrnutá níže.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Z. o ochraně osobních údajů: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu ČIB povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv § 21 Z. o ochraně osobních údajů: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce prování zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklá stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od ČIBu potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu a výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat ČIB o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat omezení zpravování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u ČIBu.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést u ČIBu námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů ČIBu nebo jiných osob (dle Nařízení), oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků ČIBu.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od ČIBu a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V jakékoliv záležitosti týkající se zpracování osobních údajů má subjekt, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení, právo podat stížnost u dozorového úřadu. Tímto je pro subjekty s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.